kafi


  • جشنواره ملل
  • ورودی شمالی
  • پردیس دانشگاه
  • سیزدهمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان سراسر کشور
لیست پایان نامه ها
ردیف عنوان پایان نامه مقطع نام دانشجو تاریخ دفاع
1    ارزیابی خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی مؤثر در تحمل به تنش خشکی در ژنوتیپ های سیب زمینی (Solanumtuberosum L.)    دکتری (Ph.D)    شجاعی نوفرست, کوروش    
2    ارزیابی واکنش اکوتیپ های سیاهدانه به تاریخ کاشت در شرایط آب و هوایی مشهد    کارشناسی ارشد    جوادی هدایت آباد, فاطمه    0000-00-00
3    ارزیابی تحمل به شوری در کنجد (Sesamum indicum L.) با تاکید برخصوصیات فیزیولوژیک آن    دکتری (Ph.D)    فاضلی کاخکی, سید فاضل    0000-00-00
4    بهره گیری از رهیافت مدلسازی در طراحی تیپ ایده آل گندم برای شرایط خشکی در دشت مشهد با تکیه بر خصوصیات فیزیولوژیکی    دکتری (Ph.D)    حسین پناهی قروچائی, فرزاد    0000-00-00
5    ارزیابی برخی صفات فیزیولوژیکی، ریخت شناسی و زراعی مرتبط با تحمل به شوری در گونه‌ی شورزی ارزن پادزهری (Panicum antidotale )    دکتری (Ph.D)    عشقی زاده سامانی, حمیدرضا    0000-00-00
6    بررسی خصوصیات مرفولو‍ژی و فیزیولوژیکی ریشه گندم تحت شرایط تنش خشکی    کارشناسی ارشد    محب, زینب    0000-00-00
7    بررسی اثرات شور آبیاری بر عملکرد گوجه فرنگی گلخانه ای هیدروپونیک            0000-00-00
8    اعمال تیمارهای مختلف پرایمینگ و بررسی اثر آنها بر شکستن خواب بذر گیاه کور (capparis spinosa ) و استقرار این گیاه            0000-00-00
9    بررسی تاثیر شوری بر برخی متغیرهای فیزیولوژیکی 11 ژنوتیپ‌ نخود در محیط هیدروپونیک            0000-00-00
10    مطالعه اثر سطوح مختلف شوری و پریمینگ بذر بر جوانه زنی و خصوصیات گیاهچه دو گونه دارویی خانواده مرکبان            0000-00-00
11    تعیین میزان تعرق گیاه با استفاده از روش اندازه گیری و سنجش دمای برگ            0000-00-00
12    مطالعه اثرات عناصر کلسیم و پتاسیم بر خصوصیات فیزیولوژیکی گیاه عدس ( Lens culinaris Medik. ) در حضور تنش شوری            0000-00-00
13    بررسی اثر انواع مختلف پرایمینگ بذر در شرایط تنش خشکی و شوری بر خصوصیات جوانه زنی کوشیا            0000-00-00
14    ارزیابی عملکرد، اجزای عملکرد و کارایی مصرف آب ارقام مقاوم و حساس به خشکی گندم به کم آبیاری در شرایط آب و هوایی مشهد            0000-00-00
15    مطالعه تأثیر سیلیسیوم بر رشد و عملکرد گیاه گوجه فرنگی تحت تنش شوری            0000-00-00
16    مطالعه پاسخهای فیزیولوژیک گندم و ذرت به تنش تلفیقی شوری و روی            0000-00-00
17    مطالعه تأثیر تنش شوری بر کوشیا (Kochia scoparia ) در تعامل با عناصر کلسیم و پتاسیم در محیط کنترل شده            0000-00-00
18    تأثیرکودهای آلی و زیستی بر عملکرد، اجزای عملکرد و اسانس گیاه دارویی نوروزک ( Salvia leriifolia Benth.)            0000-00-00
19    مطالعه نقش تغذیه ای و کارایی ذرات نانو و میکرو سیلیسیم، در کشت هیدروپونیک مینی تیوبر سیب زمینی            0000-00-00
20    مقایسه اثر ذرات نانو و میکرو سیلیسیم بر خصوصیات فیزیولوژیک و رشد ذرت، تحت تنش کادمیوم در محیط هیدروپونیک            0000-00-00
21    مطالعه غلظت و اسیدیته بهینه ذرات نانو و میکرو سیلیکات سدیم بر راندمان محلول پاشی گیاهچه های سیب زمینی حاصل از کشت بافت            0000-00-00
22    گزینش ژنوتیپ‌های نخود (Cicer arietinum L.) کابلی جهت معرفی ارقام متحمل به سرما برای کشت پاییزه در مناطق سرد و مرتفع در شرایط کنترل شده            0000-00-00
23    گزینش تحمل به شوری ژنوتیپ‌های نخود (کابلی( بانک بذر مشهد در مرحله گیاهچه‌ای            0000-00-00
24    ارزیابی و گزینش تحمل به شوری ژنوتیپ‌های نخود (دسی( در مرحله گیاهچه‌ای            0000-00-00
25    کشت زود هنگام سیب‌زمینی در شرایط آب و هوایی مشهد            0000-00-00
26    به گزینی برای تحمل به شوری در ژرم پلاسم عدس در مرحله گیاهچه‌ای            0000-00-00
27    بررسی تغییرات ماده خشک و کیفیت سیب‌زمینی تحت تاثیر باکتری‌های آزاد کننده پتاس و فسفر و تثبت کننده نیتروژن            0000-00-00
28    بررسی نقش ترکیبات ضد تنش بر خصوصیات فیزیولوژیک، عملکرد و کیفیت سیب زمینی در شرایط آبیاری با آب شور            0000-00-00
29    مقایسه اثر ذرات نانو و میکرو سیلیکات سدیم بر فیزیولوژی و رشد گندم تحت تنش شوری در محیط آبکشت            0000-00-00
30    به‌گزینی ژنوتیپ‌های نخود (Cicer arietinum L.) دسی برای تحمل به سرما            0000-00-00
31    بررسی پویایی وکارایی نیتروژن در ارقام سورگوم دانه ای در شرایط تنش خشکی    دکتری (Ph.D)    ریاحی نیا, شهرام    2010-03-06
32    مطالعه صفات فیزیولوژیک و عملکرد تعدادی از اکوتیپ های کنجد    کارشناسی ارشد    کشمیری, احسان    2010-03-14
33    اثر بر هم کنش شوری و کم آبیاری بر عملکرد وکیفیت الیاف ارقام پنبه و تعیین بهینه ترین تابع تولید آب و شوری    دکتری (Ph.D)    نجفی مود, محمد حسین    2010-03-21
34    تاثیر کاربرد هیومیک اسید و سطوح مختلف فسفر بر رشد ریشه های گندم (Triticum aestivum L.)    کارشناسی ارشد    جمشید عینی, مهدی    2010-04-04
35    بررسی تاثیر پیش تیمار با سالیسیلیک اسید و پتاسیم نیترات بر بهبود جوانه زنی بذور و بهبود استقرار گیاهچه و وزن خشک در گیاه Suaeda fruticosa در شرایط تنش شوری    کارشناسی ارشد    رحیمی, رضا    2010-09-25
36    تعیین خواص فیزیکی، مکانیکی و آیرودینامیکی موثر در فراوری بذر کوشیا    کارشناسی ارشد    اسماعیلی, سیداحسان    2010-10-12
37    بررسی و مقایسه عملکرد بیولوژیک و ویژگی های کیفی علوفه در چهار رقم جو(Hordium vulgar) در شرایط تنش شوری    کارشناسی ارشد    رحیمی, رضا    2010-11-06
38    آنالیز کمی تأثیر ناهمگونی محیط رشد بر تخصیص کربن و نیتروژن ، رشد ،عملکرد و کیفیت تولیدی گیاه دارویی موسیر (Allium altissimum ).    دکتری (Ph.D)    عیشی رضائی, احسان    2010-12-19
39    تأثیر تنشهای رطوبتی و سرما بر خصوصیات زراعی ، فیزیولوژیکی و مواد مؤثره گیاه دارویی نوروزک ( Salvia lerrifolia Benth)    دکتری (Ph.D)    دشتی, مجید    2010-12-19
40    عنوان طرح: مطالعه اثر تنشهای خشکی و ماوراء بنفش به صورت منفرد و تلفیقی بر خصوصیات فیزیولوژیک، فعالیت آنتی اکسیدانها و عملکرد کمّی و کیفی گیاه دارویی زیره سیاه ((Bunium persicum    دکتری (Ph.D)    سعیدنژاد, امیرحسین    2010-12-19
41    مطالعه واکنش های مرفوفیزیولوژیک و فعالیت آنزیم های آنتی اکسیداتیو در ژنوتیپ های پنبه تحت تنش خشکی    دکتری (Ph.D)    مهرآبادی, حمید رضا    2010-12-19
42    مطالعه کمی و کیفی تولید علوفه در کشت مخلوط کوشیا (Kochia scoparia L.) با ارزن پادزهری (Panicum antidotale ) تحت شرایط آبیاری با آب شور    کارشناسی ارشد    فرجیان مشهدی, محمدعلی    2011-04-11
43    مطالعه برخی ویژگی های فیزیولوژیکی گیاه خرفه (Portulaca oleracea L.) در شرایط تنش خشکی، کم آبیاری و روشهای مختلف آبیاری    دکتری (Ph.D)    رحیمی, زینب    2011-04-16
44    بررسی اثر روش های مختلف کاربرد روی بر خصوصیات فیزیولوژیک و مورفولوژیک ذرت در شرایط تنش خشکی    کارشناسی ارشد    مزروعی, صدیقه    2011-04-27
45    بررسی خصوصیات فیزیولوژیکی ومورفولوژیکی ریشه وشاخساره در ارقام قدیم وجدید جو    کارشناسی ارشد    مشفقی, نرجس    2011-05-03
46    تأثیر سطوح آبیاری و عمق کاشت بر عملکرد غده و بذر گیاه موسیر ( Alliumm altissimum Regel) در شرایط آب و هوایی مشهد    کارشناسی ارشد    شریف روحانی, میلاد    2011-05-15
47    اثرسیلیکون و سالیسیلیک اسید بر برخی از خصوصیات مورفوفیزیولوژیک و شیمیایی گیاه چمن(Lolium perenne var. fancy) تحت تنش شوری    کارشناسی ارشد    محمدی, مهسا    2011-09-20
48    ارزیابی تحمل به تنش شوری در توده های چمن بومی Festuca arundinacea با هدف کاربرد در فضای سبز    دکتری (Ph.D)    موسوی بزاز, آزاده    2011-09-20
49    ارزیابی بر هم کنش شوری و کم‌آبیاری تنظیم شده بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت علوفه‌ای و تعیین تابع تولیدآب - شوری    دکتری (Ph.D)    شیرمحمدی علی اکبرخانی, زهرا    2011-09-26
50    ارزیابی تحمل به سرمای گیاه نعناع فلفلی (Mentha piperita L.) رشد یافته در مزرعه تحت شرایط آزمایشگاهی    کارشناسی ارشد    خیرخواه, طیبه    2011-10-22
51    ارزیابی تحمل به سرمای گیاه سیاهدانه (Nigella sativa L.) تحت شرایط کنترل شده    کارشناسی ارشد    خورسندی, طاهره    2011-10-22
52    بررسی جنبه هایی از بیولوژی علف هرز شلمی    کارشناسی ارشد    فولادی, سیامک    2011-12-16
53    ارزیابی اثر تنش های همزمان شوری و خشکی بر عملکرد گوجه فرنگی در کشت بدون خاک    دکتری (Ph.D)    فعالیان, احد    2011-12-31
54    مدل سازی اثرات تنش شوری و کم آبیاری بر فرآیند رشد و نمو دو رقم کلزا    دکتری (Ph.D)    یزدانی, وحید    2011-12-31
55    مقایسه دو گونه موسیر ایرانی(Allium altissimum و Alium hirtifolium) براساس خصوصیات آناتومیکی و مورفوفیزیلوژیکی، واکنش به پیش تیمار هورمونی و روند تشکیل کنوپی    دکتری (Ph.D)    سبزواری, سمیرا    2012-03-04
56    بررسی جنبه های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی پیری طبیعی و مصنوعی بذر کلزا و تاثیر پرایمینگ بر آنها    دکتری (Ph.D)    یانق, عبدالجلیل    2012-03-05
57    ارزیابی برخی صفات فیزیولوژیکی، ریخت‌شناسی و زراعی مرتبط باتحمل به تنش خشکی در گیاه دارویی شنبلیله در شرایط آزمایشگاه گلخانه و مزرعه    دکتری (Ph.D)    احیایی, حمیدرضا    2012-03-05
58    بررسی خصوصیات جوانه زنی گیاه دارویی بومی پونه سای برگه دار(Nepeta bracteata Benth) و    کارشناسی ارشد    ملتی نوخندان, هاجر    2012-04-15
59    برسی تنوع صفات ریشه وعملکرد دو گونه گندم(Triticum aestivum ) و((T.durumدرشریط تنش خشکی    دکتری (Ph.D)    باغبان خلیل آباد, صادق    2012-04-15
60    تاثیر گونه های مختلف قارچ میکوریز بر خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی و عملکرد سیب زمینی    دکتری (Ph.D)    خانی نژاد, سعید    2012-04-15
61    بررسی و مقایسه خصوصیات مورفولوژیکی و آناتومیکی ریشه در مرحله رشد رویشی و تاثیر تنش اکسیداتیو ناشی از تجمع آلومینیوم در ریشه ی ژنوتیپ های مختلف تریتیکاله(Triticosecale × wittmack)    کارشناسی ارشد    شعبانی فر, ناهید    2012-04-15
62    بررسی مکانیسم های سازگاری و اثرات بوم شناختی گیاه زالکچه (Salsola arbusculiformis) در مراتع شهرستان گرمه ، استان خراسان شمالی    کارشناسی ارشد    باقرزاده سکه, حسین    2012-05-12
63    تعیین درجه حرارت های کاردینال و بررسی اثر تنش خشکی و شوری برجوانه زنی و رشد گیاهچه سه رقم کلزا    کارشناسی ارشد    مرادی, طیبه    2012-06-17
64    ارزیابی ترکیب شیمیائی، پتانسیل تجزیه پذیری گیاه سیلو شده Kochia Soparia به طریق آزمایشی    کارشناسی ارشد    حامدی, ملیکا    2012-07-01
65    مقایسه خصوصیات مورفولوژیکی و آناتومیکی ریشه ی ژنوتیپ های مختلف جو(Hordeum vulgare) در مرحله رشد رویشی و اثر تنش اکسیداتیو ناشی از تجمع آلومینیوم در ریشه ی این ژنوتیپ ها    کارشناسی ارشد    امینی, زهرا    2012-07-01
66    تأثیر اینفلاکس و ایفلاکس نیترات در انباشتگی آن در گیاه کاهو و اسفناج    کارشناسی ارشد    قشلاقی, زهرا    2012-07-07
67    بررسی خصوصیات رشدی و فیزیولوژیکی اکوتیپ های سیر (Allium sativum L.) تحت تنش یخ زدگی در شرایط کنترل شده    کارشناسی ارشد    پذیره, صفیه    2012-09-21
68    مقایسه کارآیی سیستم های هیدروپونیک و ایروپونیک و مطالعه اثرات کاربرد تنظیم کننده های رشد گیاهی، غلظت های مختلف نیتروژن و pH بر تولید مینی تیوبر در سیب زمینی    دکتری (Ph.D)    کشمیری, احسان    2013-01-05
69    بررسی خصوصیات فیزیولوژیکی و رشدی توده‌های بومی شنبلیله در شرایط تنش سرما    دکتری (Ph.D)    میرمیران, سیده محبوبه    2013-01-05
70    مطالعه نقش فیزیولوژیک محلول پاشی نانو ذرات سیلیکاته و تنظیم کننده های رشد در تولید هیدروپونیک مینی تیوبرهای سیب زمینی    دکتری (Ph.D)    سعادتیان, بیژن    2013-01-06
71    بررسی اکوفیزیولوژی و زیست اقلیم گندم دیم با استفاده از آزمایشات مزرعه ای و مدل های شبیه سازی    دکتری (Ph.D)    آرمندپیشه, امید    2013-01-06
72    اثر تنش غرقابی، مصرف کود نیتروژن و تنش خشکی انتهای فصل بر رشد و عملکرد گیاه استویا در شرایط اقلیمی رشت    دکتری (Ph.D)    پردل, ریحانه    2013-01-13
73    پهنه بندی زیستگاه موسیر در خراسان رضوی    دکتری (Ph.D)    نوروزیان, علی    2013-01-13
74    افزایش تولید بذر پیش پایه و کلاس دار سیب زمینی از طریق بهبود شرایط بسترهای مختلف کاشت گلخانه ای و خاک بوسیله کاربرد نانو رس، رس و سیلیسیم    دکتری (Ph.D)    سلطانی, مهدیه    2013-01-15
75    مطالعه تحمل به تنش شوری در برخی از گونه های علف هرز و بررسیکارایی علف کش گلایفوسیت در کنترل علف های هرز در شرایط تنش شوری    دکتری (Ph.D)    مهدیخانی نهرخلجی, هادی    2013-01-27
76    بررسی خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی و تیمار کائولین در ارتباط با ترکیدگی پوسته سبز و میزان آفلاتوکسین میوه 6 رقم پسته طی دوره رشد    دکتری (Ph.D)    زارعی محمدآباد, مهدی    2013-02-06
77    بررسی امکان جایگزینی پیت ماس و بومی سازی ترکیب بستر کشت نشاء خربزه    کارشناسی ارشد    سلطانی, یلدا    2013-05-05
78    بررسی خصوصیات فیزیولوژیکی چغندر قند (Beta vulgaris L.) تحت تاثیر تنش یخ زدگی در شرایط کنترل شده    کارشناسی ارشد    التجایی, سمانه    2013-05-05
79    بررسی تاثیر طول روز بر غده دهی مینی تیوبرارقام سیب زمینی در شرایط کنترل شده    کارشناسی ارشد    ستایش, ریحانه    2013-05-05
80    شناسایی و مقایسه صفات فیزیولوژیکی ژنوتیپ های متحمل به تنش شوری در ده رقم گندم نان ( Triticum aestivum) ایران و پاکستان    کارشناسی ارشد    نویدی فریمانی, ازاده    2013-05-05
81    بررسی اثرات پاکلوبوترازول برافزایش تحمل به سرما ارقام سیاه دانه Nigella sativa L.))در شرایط کنترل شده    کارشناسی ارشد    نجات الهی, منیره    2013-05-05
82    تاثیر سطوح مختلف کود پتاسیم بر خصوصیات فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی گیاه کوشیا (kochia scoparia) در شرایط کم آبیاری    کارشناسی ارشد    حسینی گیو, ساناز    2013-05-05
83    مطالعه تاثیر کودهای آلی و میکروارگانیسم های موثرEM بر عملکرد گل و بنه زعفران (L. Crocus Sativus) در ریوش- (شهرستان کاشمر)    کارشناسی ارشد    مداحی, سعیده    2013-05-05
84    واکنش‌های مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی آفتابگردان زینتی به تیمارهای کلرید پتاسیم، نانوکلات پتاسیم و پوترسین در شرایط تنش خشکی    دکتری (Ph.D)    کهربائیان, مریم    2013-06-26
85    تأثیر مدیریت کم آبیاری و شوری بر خصوصیات فیزیومورفولوژیکی کوشیا (Kochia scoparia) در شرایط گلخانه و مزرعه    دکتری (Ph.D)    موسوی فر, بی بی الهه    2013-09-16
86    ارزیابی خصوصیات مرفوفیزیولوژیک بارهنگ برگ پهن (Plantago major) تحت تاثیر تنش خشکی    دکتری (Ph.D)    جعفری, حمیدرضا    2013-09-16
87    بررسی جنبه های فیزیولوژیکی تنش شوری وکاربرد تنظیم کننده های رشد گیاهی بر افزایش تحمل به شوری در پسته    دکتری (Ph.D)    علی پور شمس اباد, حمید    2013-09-16
88    تاثیر مقادیر مختلف نیتروژن فسفر وپتاسیم بر خصوصیات مورفولوژیکی, فیزیولوژیکی و اسانس گیاه دارویی نوروزک (Salvia lerrifolia) .    دکتری (Ph.D)    امینی, مسعود    2013-09-16
89    مطالعه تغییرات فنولوژیکی ارقام بهاره گندم تحت اثر تاریخ کشت، تنش خشکی و سطوح مختلف نیتروژن و رابطه آن با عملکرد و اجزاء عملکرد با هدف کاربرد نتایج در صندوق بیمه کشاورزی    دکتری (Ph.D)    آشنا, محمد    2013-09-17
90    مطالعه تغییرات فنولوژیک ارقام زمستانه گندم تحت اثر تاریخ کاشت، تنش خشکی و سطوح نیتروژن و رابطه آن با عملکرد و اجزاء عملکرد    دکتری (Ph.D)    بیجندی, علی    2013-09-17
91    تاثیر تنظیم کننده های رشد و دی اکسیدکربن بر تولید و عملکرد ریزغده های سیب زمینی (Solanum tuberosum L.)    دکتری (Ph.D)    احمدی لاهیجانی, محمدجواد    2014-01-05
92    تاثیر کم‌آبیاری برخصوصیات مورفوفیزیولوژیک و عملکرد ژنوتیپ‌های لوبیا چیتی (Phaseolus vulgaris L.)    دکتری (Ph.D)    کریم زاده سورشجانی, هدایت الله    2014-01-05
93    بررسی اثر تلقیح بذور نخود با میکوریزای آرباسکولار و شِبه میکوریزای داخلی در پاسخ به تنش خشکی    دکتری (Ph.D)    ارشدی, محمدجواد    2014-01-05
94    مطالعه مکانیسم های فیزیولوژیکی و مولکولی تحمل به تنش شوری لاین های اولیه و ترکیبی اولیه غله جدید تریتی-پایرم (Tritipyrum) در مقایسه با ارقام اصلاح شده گندم نان    دکتری (Ph.D)    کامیاب گشنی, مریم    2014-01-05
95    اثر کاربرد برخی کودهای آلی و اسید سالیسیلیک بر رشد و عملکرد زعفران (Crocus sativus L.) در سطوح مختلف آبیاری    دکتری (Ph.D)    غلامی, محمود    2014-01-05
96    بررسی اثر همزیستی قار چ شبه میکوریزا (Piriformospora indica) در خصوصیات مورفولوژیک، فیزیولوژیک و عملکرد دو رقم برنج (Oryza sativa L.) در روش های مختلف کم آبیاری    دکتری (Ph.D)    آقاجانی دلاور, عابد    2014-01-05
97    ارزیابی پتانسیل گونه های بومی قارچ میکوریزا از نظر بهبود تحمل به شوری درکنجد (Sesamum indicum L)    دکتری (Ph.D)    اسکوئیان, آرمین    2014-01-11
98    مطالعه فیزیولوژی و عملکرد ارقام سیب‏زمینی آزاد شده طی 30 سال گذشته در شرایط کم آبیاری    دکتری (Ph.D)    نوری, علیرضا    2014-01-11
99    مطالعه اثر سطوح مختلف کود نیتروژنه و اسید هیومیک بر خصوصیات مورفوفزیولوژیک گیاه کوشیا تحت تنش خشکی در شرایط ابیاری با اب شور در مزرعه و گلخانه    دکتری (Ph.D)    کوشکی, لیلا    2014-01-11
100    بررسی تأثیر سطوح آبیاری، نیتروژن و پتاسیم بر خصوصیات رشدی، فیزیولوژیکی و عملکرد گیاه شورزی ارزن پادزهری (.Panicum antidotale Retz)    دکتری (Ph.D)    جویبان, زین العابدین    2014-01-11
101    ارزیابی واکنش لاین های امید بخش کلزا به کشت های تاخیری در شرایط تنش خشکی آخر فصل    دکتری (Ph.D)    چگنی, همایون    2014-01-11
102    مطالعه تأثیر روش های مختلف اعمال تنش مکانیکی بر خصوصیات زراعی، مورفولوژی و فیزیولوژیکی ارقام جدید و قدیم گندم (Triticum aestivum) و کمی نمودن خوابیدگی    دکتری (Ph.D)    خواجه پور گلو سالار, ریحانه    2014-01-11
103    تاثیر هیدرو و اسموپرایمینگ بر جوانه زنی، استقرار گیاهچه، شاخصه های رشدی و عملکرد نخود در شرایط تنش خشکی    دکتری (Ph.D)    شریعتمداری, محمد حسین    2014-01-12
104    بررسی خصوصیات فیزیولوژیکی و رشدی بارهنگ برگ پهن(Plantago major ) درشرایط تنش شوری    دکتری (Ph.D)    خاتمیان, نوید    2014-01-12
105    مقایسه خصوصیات مورفوفیزیولوژیک و کارایی مصرف نیتروژن در ارقام قدیم و جدید جو    دکتری (Ph.D)    فنودی, فرزاد    2014-01-12
106    مطالعه بر همکنش تنش سرما و خشکی با کاربرد اسید سالسیلیک بر صفات مرفوفیزیولوژی و بیو شیمیایی ارقام ذرت (Zea mays L.)    دکتری (Ph.D)    طریق الاسلامی, محسن    2014-01-12
107    بررسی اثر روش و مقدارآبیاری و تغذیه برگی برسطح فتوسنتزی وعملکرد زعفران    دکتری (Ph.D)    کریمی فرزقی, محمد    2014-01-12
108    بررسی خصوصیات رشدی و فیزیولوژیکی چند اکوتیپ فتان بلند ( Festuca arundinaceae ) تحت شرایط تنش سرما    دکتری (Ph.D)    سلطان احمدی, عبدالله    2014-01-12
109    مطالعه اثر منابع مختلف نور بر مورفولوژی، رشد و تولید مینی‌تیوبر سیب‌زمینی در شرایط درون شیشه    کارشناسی ارشد    اسدی, علی    2014-04-09
110    بررسی تاثیر بنتونیت، کاربرد اسید سالیسیلیک و کم آبیاری بر رشد و عملکرد دو رقم خربزه تجاری ایران    دکتری (Ph.D)    نستری نصرآبادی, حسین    2014-04-15
111    تأثیر بوم جور و مرحله ی رویش گیاه کوشیا اسکوپاریا (Bassia scoparia (L.) A.J.Scott) بر سوخت-ساز برون تنی شکمبه ای نیتروژن و ویژگی های تولیدی گاوهای شیرده هلشتاین در شرایط درون تنی    دکتری (Ph.D)    فلاحتی زو, جواد    2014-05-04
112    مطالعه جنبه های فیزیولوژیکی و فنولوژیکی هفت رقم رایج گندم خراسان شمالی تحت تاثیر تنش سرما در شرایط مزرعه و کنترل شده    دکتری (Ph.D)    کریمان, محمد    2014-06-08
113    بررسی امکان کاربرد گیاه وتیور(Vetiveria zizanioides) و باکتری‌های تجزیه گر، جهت پالایش خاک‌های آلوده به نفت خام    دکتری (Ph.D)    کیامرثی مصرمی, زهرا    2015-01-03
114    اثر پرایمینگ بذر و محلول پاشی با پاکلوبوترازول بر خصوصیات فیزیولوژیکی و عملکرد لوبیا چیتی (Phaseolus vulgaris) تحت شرایط تنش خشکی    دکتری (Ph.D)    قلندری, سمیه    2015-01-04
115    ارزیابی ویژگی های اکولوژیک نسبت های کشت مخلوط جایگزینی زیره سبز (Cuminum cyminum L.) و موسیر (Allium altissimum Regel.)    کارشناسی ارشد    مشکانی, جواد    2015-03-02
116    بررسی اثرات کم آبیاری بر صفات مورفوفیزیولوژیک، عملکرد و اجزای عملکرد ارقام قدیم و جدید ذرت با گروه های رسیدگی متفاوت    دکتری (Ph.D)    حسین نیا دوات گر, امیرمحمد    2015-06-21
117    تولید هیبریدهای F1 گوجه فرنگی و بررسی صفات مورفوفیزیولوژیکی و کیفی آن‌ها تحت شرایط شوری    دکتری (Ph.D)    نظامی, سمیه    2015-09-29
118    بررسی امکان تلفیق روشهای شیمیایی و غیر شیمیایی در مدیریت علفهای هرز زعفران و بهینه سازی کارآیی علف کش ها    دکتری (Ph.D)    حسینی ایوری, زهرا    2016-02-21
119    بررسی تحمل به سرما در گیاه باقلا (.Vicia faba L) تحت شرایط کنترل‌شده    کارشناسی ارشد    حسن فرد, علیرضا    2016-04-02
120    بررسی تحمل به سرما در ژنوتیپ های عدس (Lens culinaris) در شرایط مزرعه و کنترل شده    دکتری (Ph.D)    غلامی رضوانی, نسیم    2016-05-08
121    تأثیر مدیریت تغذیه، آبیاری و بستر کاشت بر مورفولوژی، فیزیولوژی و بیوشیمی گیاه دارویی برازمبل (.Perovskia abrotanoides karel)    دکتری (Ph.D)    حقیقت شیشوان, ژاله    2016-05-08
122    بررسی مکانیسم سازگاری گیاه یونجه نسبت به عارضه¬ی زردی ناشی از آهک (کمبود آهن) در سطوح مختلف آهک در خاک    دکتری (Ph.D)    قشلاقی, زهرا    2016-06-11
123    ارزیابی تحمل شش رقم کلزای رایج به تنش یخ زدگی در شرائط مزرعه و گلخانه    کارشناسی ارشد    کشاورز, بهنام    2017-03-02