1. مجید دشتی , محمد کافی , حسین توکلی , مجید میرزا , مطالعه برخی شاخص‌های مورفو فیزیولوژیک گیاه دارویی نوروزک در شرایط تنش کمبود آب , پژوهشهای زراعی ایران , Volume ( 13 ) , 2015-9, صفحه 298-307
 2. جعفر نباتی , محمد کافی , سعید خانی نژاد , علی معصومی , محمد زارع مهرجردی , احسان کشمیری , ارزیابی اثر تنش شوری بر برخی از خصوصیات فتوسنتزی پنج توده کوشیا , تولید گیاهان زراعی , Volume ( 8 ) , 2015-9, صفحه 77-95
 3. طیبه خیرخواه , احمد نظامی , محمد کافی , قربانعلی اسدی , ارزیابی تحمل به یخ زدگی گیاه نعناع فلفلی (Mentha piperita L.) رشد یافته در مزرعه تحت شرایط آزمایشگاهی با بهره گیری از شاخص نشت الکترولیت ها , پژوهشهای زراعی ایران , Volume ( 13 ) , 2015-8, صفحه 269-277
 4. مجید دشتی , مجید میرزا , محمد کافی , حسین توکلی , بررسی تأثیر تنش کمبود آب بر عملکرد و ترکیب‌های اسانس گیاه دارویی نوروزک (Salvia leriifolia Benth.) , تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران , Volume ( 31 ) , 2015-6, صفحه 262-274
 5. بیژن سعادتیان , محمد کافی , بررسی نقش تغذیه‌ای نانو ذرات سیلیسیم در ویژگی‌های فیزیولوژیک و تولید ریزغده سیب‌زمینی , پژوهش های تولید گیاهی , Volume ( 22 ) , 2015-6, صفحه 173-179
 6. حمیدرضا مهرابادی , احمد نظامی , محمد کافی , رمضانی مقدم , ضرایب همبستگی و تجزیه علیت عملکرد و اجزا عملکرد ارقام پنبه در شرایط تنش خشکی , تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی , Volume ( 5 ) , 2015-4, صفحه 1-8
 7. زینب رحیمی , محمد کافی , احمد نظامی , حسین انصاری , تاثیر سطوح مختلف تنش خشکی بر برخی شاخص های مورفولوژیک و عملکرد و اجزای عملکرد دانه دو توده بومی گیاه خرفه , تنش های محیطی در علوم زراعی , Volume ( 8 ) , 2015-4
 8. مجید دشتی , محمد کافی , حسین توکلی , مجید میرزا , تأثیر تنش کمبود آب بر روابط آب، فتوسنتز و تجمع اسمولایتها در گیاه دارویی نوروزک (.Salvia leriifolia Benth , پژوهشهای زراعی ایران , Volume ( 12 ) , 2015-3, صفحه 813-821
 9. وحید یزدانی , بیژن قهرمان , کامران داوری , محمد کافی , اثرات تنش شوری و کم آبیاری بر شاخص کارایی مصرف آب دو رقم کلزا , مهندسی منابع آب , Volume ( 7 ) , 2015-3, صفحه 67-84
 10. وحید یزدانی , کامران داوری , بیژن قهرمان , محمد کافی , ارزیابی عملکرد کلزا به صورت تابعی از ارتفاع آب آبیاری و شوری در منطقه مشهد , مهندسی آبیاری و آب ایران , Volume ( 5 ) , 2015-3, صفحه 32-53
 11. سمیرا سبزواری , محمد کافی , محمد بنایان اول , حمیدرضا خزاعی , مطالعه نیاز حرارتی، صفات رشدی و عملکرد دو گونه موسیرایرانی .Allium altissimum Regel و .A. hertifulium Boiss در تیمارهای مختلف تراکم، وزن پیاز و حذف ساقه گل دهنده , بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology , Volume ( 6 ) , 2015-3, صفحه 836-847
 12. بیژن سعادتیان , محمد کافی , مطالعه زادآوری و برخی خصوصیات جوانه‌زنی بذر حاصل از علف‌هرز چاودار وحشی (Secale cereale) در تداخل با ارقام گندم نان , فن آوری زیستی در کشاورزی , Volume ( 4 ) , 2015-3, صفحه 1-10
 13. جعفر نباتی , محمد کافی , احمد نظامی , پرویز رضوانی مقدم , علی معصومی , محمد زارع مهرجردی , اثر زمان اعمال سطوح مختلف تنش شوری بر برخی ویژگی‌های کمی و کیفی علوفه کوشیا (Kochia scoparia) , پژوهشهای زراعی ایران , Volume ( 12 ) , 2015-1, صفحه 613-620
 14. طاهره خورسندی , احمد نظامی , محمد کافی , مرتضی گلدانی , اثرات سرمای دیررس بهاره بر گیاه سیاهدانه (Nigella sativa L.) تحت شرایط کنترل شده , پژوهشهای زراعی ایران , Volume ( 12 ) , 2015-1, صفحه 665-676
 15. فاطمه جوادی هدایت آباد , احمد نظامی , محمد کافی , جواد شباهنگ , واکنش عملکرد اکوتیپ های سیاهدانه (Nigella sativa L.) به زمانهای کاشت در شرایط مشهد , پژوهشهای زراعی ایران , Volume ( 12 ) , 2015-1, صفحه 632-640
 16. سید فاضل فاضلی کاخکی , احمد نظامی , مهدی پارسا , محمد کافی , ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد 43 لاین و اکوتیپ کنجد (Sesamum indicum L.) تحت شرایط آبیاری با آب شور , پژوهشهای زراعی ایران , Volume ( 12 ) , 2014-12, صفحه 378-386
 17. فرزاد حسین پناهی قروچائی , محمد کافی , مهدی پارسا , مهدی نصیری محلاتی , محمد بنایان اول , ارزیابی مدلی برای شبیه سازی رشد و نمو گندم تحت شرایط تنش خشکی , پژوهشهای زراعی ایران , Volume ( 12 ) , 2014-12, صفحه 387-402
 18. جعفر نباتی , محمد کافی , سعید خانی نژاد , علی معصومی , محمد زارع مهرجردی , ارزیابی خصوصیات کیفی علوفه‌ پنج توده کوشیا (Kochia scoparia) به منظور استفاده در کشاورزی شور زیست در ایران , تنش های محیطی در علوم زراعی , Volume ( 7 ) , 2014-12, صفحه 195-206
 19. سید فاضل فاضلی کاخکی , احمد نظامی , مهدی پارسا , محمد کافی , ارزیابی مولفه های جوانه زنی و رشد گیاهچه اکوتیپ های کنجد (Sesamum indicum L.) در شرایط تنش شوری , تنش های محیطی در علوم زراعی , Volume ( 7 ) , 2014-12, صفحه 217-232
 20. جعفر نباتی , احسان کشمیری , محمد کافی , محمد زارع مهرجردی , سعید خانی نژاد , علی نوروزیان , تعامل کلسیم و پتاسیم در ترمیم اثرات منفی تنش شوری در کوشیا , فرآیند و کارکرد گیاهی , Volume ( 3 ) , 2014-12, صفحه 111-121
 21. حسین آروئی , محبوبه ناصری , سیدحسین نعمتی , محمد کافی , تأثیر سیلیس در کاهش اثرات تنش شوری در گیاه شنبلیله Trigonella foenum- graecum , زراعت- پژوهش و سازندگی , Volume ( 104 ) , 2014-12, صفحه 165-172
 22. زهرا قشلاقی , رضا خراسانی , غلامحسین حق نیا , محمد کافی , تأثیر عنصر روی و زمان برداشت بر کاهش انباشت نیترات و فعالیت آنزیم نیترات ردوکتاز در کاهو و اسفناج در محیط آبکشت , علوم و فنون کشت های گلخانه ای , Volume ( 5 ) , 2014-10, صفحه 113-124
 23. میلاد شریف روحانی , محمد کافی , احمد نظامی , تأثیر رژیم آبیاری و عمق کاشت بر عملکرد و اجزاء عملکرد گیاه دارویی و صنعتی موسیر (Allium altissimum Regel.) در شرایط آب و هوایی مشهد , بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology , Volume ( 6 ) , 2014-9, صفحه 219-228
 24. سعید خانی نژاد , محمد کافی , جعفر نباتی , اثر سطوح مختلف کود اوره و سوپر فسفات تریپل بر خصوصیات فیزیولوژیکی کوشیا (Kochia scoparia) در شرایط تنش شوری , پژوهشهای زراعی ایران , Volume ( 12 ) , 2014-9, صفحه 196-206
 25. حمیدرضا عشقی زاده سامانی , محمد کافی , احمد نظامی , خوش گفتار منش , تأثیر شوری بر وضعیت آب برگ، غلظت پرولین، کل قندهای محلول و فعالیت آنتی اکسیدانی گیاه ارزن پادزهری , علوم و فنون کشت های گلخانه ای , Volume ( 5 ) , 2014-7, صفحه 11-24
 26. محمد کافی , فرزاد حسین پناهی قروچائی , تاثیر کم آبیاری بر عملکرد، اجزای عملکرد و کارایی مصرف آب ارقام گندم در مشهد , پژوهش آب در کشاورزی , Volume ( 27 ) , 2014-6, صفحه 577-587
 27. بیژن سعادتیان , محمد کافی , فاطمه سلیمانی , ارزیابی نقش خصوصیات کانوپی بر شاخص تحمل ارقام گندم در تداخل با علف هرز چاودار وحشی (Secale cereale , پژوهش های تولید گیاهی , Volume ( 21 ) , 2014-6, صفحه 1-24
 28. جعفر نباتی , محمد کافی , احمد نظامی , پرویز رضوانی مقدم , علی معصومی , محمد زارع مهرجردی , اثر تنش شوری در مراحل مختلف رشد بر برخی ویژگی‌های فیزیولوژیک و فعالیت آنتی اکسیدانت‌ها در کوشیا (Kochia scoparia) , پژوهشهای زراعی ایران , Volume ( 12 ) , 2014-5, صفحه 17-26
 29. بیژن سعادتیان , محمد کافی , فاطمه سلیمانی , اثر رقابت بین گونه‌ای طی نمو بذر روی گیاه مادری گندم بر خصوصیات کمی و کیفی بذر حاصله. مجله تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی , تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی , Volume ( 4 ) , 2014-4, صفحه 11-23
 30. جعفر نباتی , محمد کافی , احمد نظامی , پرویز رضوانی مقدم , علی معصومی , محمد زارع مهرجردی , اثر شوری بر سلولز، همی سلولز و لیگنین ساقه و برگ و خصوصیات دیواره های سلولی ساقه کوشیا (Kochia scoparia) , پژوهشهای زراعی ایران , Volume ( 11 ) , 2014-2, صفحه 551-561
 31. حمیدرضا عشقی زاده سامانی , محمد کافی , احمد نظامی , حسین خوشگفتار منش , تاثیر شوری آب آبیاری بر برخی ویژگی های زراعی، عملکرد و کارایی مصرف آب گیاه ارزن پادزهری Panicum antidotale Retz L , زراعت- پژوهش و سازندگی , 2014-2, صفحه 181-191
 32. جعفر نباتی , محمد کافی , احمد نظامی , پرویز رضوانی مقدم , علی معصومی , محمد زارع مهرجردی , مطالعه ارزش غذایی علوفه گیاه شورزیست کوشیا (Kochia scoparia) در شرایط تنش شوری , تنش های محیطی در علوم زراعی , Volume ( 6 ) , 2014-2, صفحه 123-136
 33. زهرا شیرمحمدی علی اکبرخانی , حسین انصاری , امین علیزاده , محمد کافی , ارزیابی توابع تولید آب – شوری- عملکرد در ذرت علوفه‌ای در استان خراسان رضوی , آبیاری و زهکشی ایران , Volume ( 7 ) , 2013-12, صفحه 535-543
 34. علی کمندی , احمد نظامی , محمد کافی , سید ابوالفضل جوادیان , واکنش اکوتیپ های کوشیا (Kochia scoparia) به تاریخ کاشت در شرایط آب و هوایی مشهد , پژوهشهای زراعی ایران , Volume ( 11 ) , 2013-11, صفحه 437-445
 35. معصومه مدرس , مهرداد لاهوتی , جواد اصیلی , محمد کافی , علی رمضانی , بهینه‌سازی کشت کالوس برگ گیاه Salvia leriifolia برای تولید اسید‌های فنولیک , فرآیند و کارکرد گیاهی , Volume ( 2 ) , 2013-9, صفحه 65-73
 36. سعید خانی نژاد , محمد کافی , حمیدرضا خزاعی , جواد شباهنگ , جعفر نباتی , بررسی اثر سطوح مختلف نیتروژن و فسفر بر خصوصیات و عملکرد علوفه ای کوشیا در آبیاری با دو سطح شوری , پژوهشهای زراعی ایران , Volume ( 11 ) , 2013-9, صفحه 275-282
 37. محمدعلی فرجیان مشهدی , محمد کافی , احمد نظامی , مطالعه کمی و کیفی تولید علوفه در کشت مخلوط کوشیا (Kochia scoparia L.) با ارزن پادزهری (Panicum antidotale Retz.) تحت شرایط آبیاری با آب شور , بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology , Volume ( 5 ) , 2013-9, صفحه 153-160
 38. شهرام ریاحی نیا , حمیدرضا خزاعی , محمد کافی , احمد نظامی , تأثیر تنش خشکی و سطوح مختلف نیتروژن خاک بر برخی ویژگی‌های بیوشیمیایی ارقام سورگوم دانه‌ای در شرایط گلخانه , علوم و فنون کشت های گلخانه ای , Volume ( 4 ) , 2013-9, صفحه 61-70
 39. حسین باقرزاده سکه , محمد جنگجوبرزل آباد , محمد کافی , بررسی الگوی زمانی و مکانی تجمع املاح در اندام ها و خاک زیراشکوب گیاه مرتعی زالکچه(Salsola arbusculiformis Drob) , مرتع , Volume ( 7 ) , 2013-9, صفحه 29-38
 40. بیژن سعادتیان , محمد کافی , فاطمه سلیمانی , نگرشی کاربردی در پیش بینی تولید و سود اقتصادی ارقام گندم (Triticum aestivum L.) در تداخل با چاودار وحشی (Secale cereale) با استفاده از مدل های رگرسیونی , تولید گیاهان زراعی , Volume ( 6 ) , 2013-6, صفحه 149-170
 41. بیژن سعادتیان , محمد کافی , فاطمه سلیمانی , گودرز احمد وند , ارزیابی مدل‌های تجربی رقابت در پیش بینی کاهش عملکرد ارقام گندم (Triticum aestivum L.) در تداخل با علف هرز چاودار وحشی (Secale cereale) , تحقیقات غلات , Volume ( 3 ) , 2013-6, صفحه 69-82
 42. محمد کافی , جعفر نباتی , محمد زارع مهرجردی , مرتضی گلدانی , سعید خانی نژاد , احسان کشمیری , علی نوروزیان , بررسی اثرات بهبود دهندگی کلسیم و پتاسیم بر خصوصیات فیزیولوژیک کوشیا (Kochia scoparia) تحت تنش شوری , تنش های محیطی در علوم زراعی , Volume ( 5 ) , 2013-3, صفحه 181-190
 43. هاجر ملتی نوخندان , محمد کافی , فریدون ملتی , فرزاد نجفی , مروری بر گونه پونه سای برگه دار (.Nepeta bracteata Benth) و بررسی اتنوبوتانی آن در چند شهرستان در استان خراسان رضوی , داروهای گیاهی-Journal of Herbal Drugs , Volume ( 3 ) , 2013-3, صفحه 223-232
 44. امیر حق وردی , بیژن قهرمان , کامران داوری , محمد کافی , کاربرد مرحله یکم روش رویه پاسخ در مطالعات کشاورزی: بهینه سازی تنش های کم آبی و شوری برای گندم بهاره , آب و خاک , Volume ( 26 ) , 2013-2, صفحه 1384-1394
 45. سمیرا صبوری راد , محمد کافی , احمد نظامی , محمد بنایان اول , بررسی رفتار جوانه زنی بذر کوشیا (Kochia scoparia L. Schard) در واکنش به درجه حرارت ها و تنش های مختلف شوری , بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology , Volume ( 4 ) , 2013-1, صفحه 282-293
 46. فرزاد حسین پناهی , محمد کافی , مهدی پارسا , مهدی نصیری محلاتی , محمد بنایان اول , بهره گیری از رهیافت مدلسازی در طراحی تیپ ایده آل گندم برای شرایط تنش خشکی , پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی , Volume ( 4 ) , 2013-1, صفحه 123-147
 47. اعظم برزویی , محمد کافی , میر احمد موسوی , علی خراسانی , تأثیر شوری و کود نیتروژن بر عملکرد و کارآیی مصرف کود در گندم با استفاده از ایزوتوپ پایدار15N , پژوهش آب در کشاورزی , Volume ( 26 ) , 2013-1, صفحه 501-517
 48. ایمان حسام عارفی , محمد کافی , حمیدرضا خزاعی , محمد بنایان اول , بررسی اثر سطوح مختلف نیتروژن، فسفر و پتاسیم بر عملکرد، فتوسنتز و پیگمانتهای Allium ) فتوسنتزی، کلروفیل و غلظت نیتروژن اجزای گیاه دارویی و صنعتی موسیر , بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology , Volume ( 4 ) , 2012-12, صفحه 207-214
 49. علی معصومی , محمد کافی , جعفر نباتی , حمیدرضا خزاعی , کامران داوری , محمد زارع مهرجردی , اثر تنش خشکی بر وضعیت آبی و نشت الکترولیت برگ، فتوسنتز و فلورسانس کلروفیل در مراحل مختلف رشدی دو توده کوشیا (Kochia scoparia) در شرایط شور , پژوهشهای زراعی ایران , Volume ( 10 ) , 2012-12, صفحه 476-484
 50. سمیرا صبوری راد , محمد کافی , علی اسکندری , یونس شرقی , بررسی امکان افزایش تحمل به شوری بذر کوشیا (Kochia scopariaL) به عنوان یک گیاه علوفه ­ای جدید با استفاده از روش پرتوتابی گاما , کشاورزی بوم شناختی , Volume ( 2 ) , 2012-12, صفحه 31-41
 51. فرزاد حسین پناهی قروچائی , محمد کافی , ارزیابی بودجه انرژی و بهره وری آن در مزارع تولید سیب زمینی استان کردستان، مطالعه موردی: دشت دهگلان , بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology , Volume ( 4 ) , 2012-9, صفحه 159-169
 52. علیرضا دادخواه , مجید امینی دهقی , محمد کافی , بررسی تاثیر سطوح مختلف کودهای نیتروژن و فسفر بر عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی بابونه آلمانی Matricaria recutita , پژوهشهای زراعی ایران , Volume ( 10 ) , 2012-9, صفحه 321-326
 53. محمد حسین نجفی مود , امین علیزاده , کامران داوری , محمد کافی , علی شهیدی , تعیین تابع برتر آب-شوری-عملکرد در دو رقم پنبه , آب و خاک , Volume ( 26 ) , 2012-9, صفحه 672-679
 54. جعفر نباتی , محمد کافی , احمد نظامی , پرویز رضوانی مقدم , علی معصومی , محمد زارع مهرجردی , بررسی تأثیر تنش شوری در مراحل مختلف رشدی بر خصوصیات کمی و کیفی علوفه کوشیا , تولید گیاهان زراعی , Volume ( 5 ) , 2012-9, صفحه 111-128
 55. محبوبه ناصری , حسین آروئی , سیدحسین نعمتی , محمد کافی , تأثیر سطوح مختلف شوری و سیلسیوم بر تولید زیست توده، مقدار سدیم و پتاسیم اندام هوایی گیاه دارویی شنبلیله , آب و خاک , Volume ( 26 ) , 2012-7, صفحه 508-514
 56. علیرضا دادخواه , محمد کافی , تاثیر تنش شوری بر جوانه زنی و رشد گیاهچه چهار گیاه دارویی گشنیز، اسفرزه، خاکشیر و خرفه , پژوهشهای زراعی ایران , Volume ( 10 ) , 2012-6, صفحه 25-32
 57. مسعود عزت احمدی , قربان نورمحمدی , مسعود قدسی , محمد کافی , ارزیابی کارایی مصرف آب و نور ژنوتیپ‌های گندم نان در شرایط رطوبتی و فتوسنتزی متفاوت , پژوهشهای زراعی ایران , Volume ( 10 ) , 2012-6, صفحه 225-239
 58. سید فاضل فاضلی کاخکی , احمد نظامی , مهدی پارسا , محمد کافی , به گزینی برای تحمل به شوری در کنجد (Sesamum indicum L.) تحت شرایط مزرعه 1- خصوصیات فنولوژیک و مورفولوژیک , بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology , Volume ( 4 ) , 2012-5, صفحه 20-32
 59. احد فعالیان , حسین انصاری , محمد کافی , بررسی اثرات شوری های مختلف آب آبیاری بر صفات کمی و کیفی گوجه فرنگی زیتونی هیدروپونیک , آب و خاک , Volume ( 25 ) , 2012-3, صفحه 1421-1433
 60. معصومه صالحی , محمد کافی , علیرضا کیانی , تعیین بهترین تابع آب-شوری کوشیا در اراضی شمال استان گلستان , آب و خاک , Volume ( 25 ) , 2012-3, صفحه 1395-1403
 61. جعفر نباتی , محمد کافی , احمد نظامی , پرویز رضوانی مقدم , علی معصومی , محمد زارع مهرجردی , بررسی تولید روغن و زیست توده در کشاورزی شور زیست توسط کوشیا کوشیا (Kochia scoparia) , پژوهشهای زراعی ایران , Volume ( 9 ) , 2012-3, صفحه 615-622
 62. محمد حسین نجفی مود , امین علیزاده , کامران داوری , محمد کافی , علی شهیدی , بررسی شاخصهای ارزیابی عملکرد و تعیین عمق بهینه آبیاری دو رقم پنبه تحت شوری‌های مختلف آب آبیاری , آب و خاک , Volume ( 26 ) , 2012-3, صفحه 990-998
 63. جعفر نباتی , محمد کافی , احمد نظامی , پرویز رضوانی مقدم , علی معصومی , محمد زارع مهرجردی , اثر تنش شوری بر عملکرد، اجزای عملکرد علوفه و خصوصیات مورفولوژیکی کوشیا Kochia scoparia , علوم گیاهان زراعی ایران-علوم کشاورزی ایران , Volume ( 42 ) , 2012-2, صفحه 735-743
 64. مسعود عزت احمدی , قربان نورمحمدی , مسعود قدسی , محمد کافی , ارزیابی تحمل به خشکی و استفاده از ذخایر ساقه ژنوتیپ های امید بخش گندم نان در شرایط تنش رطوبتی و فتوسنتزی متفاوت , پژوهشهای زراعی ایران , Volume ( 9 ) , 2012-2, صفحه 458-769
 65. سمیرا صبوری راد , محمد کافی , احمد نظامی , محمد بنایان اول , بررسی ویژگیهای جوانه زنی بذر کوشیا در واکنش به دما و پتانسیل آب , تحقیقات مرتع و بیابان ایران , Volume ( 18 ) , 2012-2, صفحه 578-592
 66. اعظم برزوئی , محمد کافی , حمیدرضا خزاعی , میر احمد موسوی , تأثیر شوری آب آبیاری بر صفات ریشه دو رقم حساس و مقاوم به شوری گندم وارتباط آن با عملکرد دانه در شرایط گلخانه , علوم و فنون کشت های گلخانه ای , Volume ( 2 ) , 2012-1, صفحه 95-106
 67. امیر حق وردی , بیژن قهرمان , محمد کافی , کامران داوری , تحلیل آزمایش های گزینش شوری- کم آبیاری برای گندم بهاره در منطقه مشهد , علوم آب و خاک-علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی , Volume ( 15 ) , 2012-1, صفحه 1-10
 68. حمید رضا عشقی زاده , پرویز احسان زاده , حمید خوشگفتار منش , محمد کافی , پاسخ چهار دورگه ذرت به کمبود آهن و روی در محلول غذایی در شرایط کشت بدون خاک 1- رشد گیاه و ویژگ یهای فلورسانس کلروفیل برگ , علوم آب و خاک-علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی , Volume ( 15 ) , 2011-12, صفحه 159-168
 69. جمید رضا فنایی , محمد گلوی , محمد کافی , احمد قنبری , امیر حسین شیرانی راد , اثر تنش خشکی و مقادیر مختلف پتاسیم بر تجمع اسمولیت ها و کلروفیل دو گونه کلزا و خردل هندی , علوم آب و خاک-علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی , Volume ( 15 ) , 2011-12, صفحه 141-158
 70. محمد کافی , احسان کشمیری , مطالعه عملکرد و اجزای عملکرد توده بومی و رقم هندی زیره سبز(Cuminum cyminum) در شرایط خشکی و شوری , علوم باغبانی , Volume ( 25 ) , 2011-12, صفحه 327-334
 71. محمد کافی , شهرام رضوان بیدختی , سارا سنجانی , اثر زمان کاشت و تراکم بوته بر عملکرد و صفات مورفوفیزیولوژیکی گیاه موسیر در شرایط آب و هوایی مشهد , علوم باغبانی , Volume ( 25 ) , 2011-12, صفحه 310-319
 72. محمد زارع مهرجردی , جعفر نباتی , علی معصومی , عبدالرضا باقری , محمد کافی , ‫بررسی تحمل به شوری ریشه و شاخساره یازده ژنوتیپ نخود متحمل و حساس به خشکی‬ ‫در شرایط هیدروپونیک‬ , پژوهش های حبوبات ایران , Volume ( 2 ) , 2011-12, صفحه 83-96
 73. شهرام رضوان بیدختی , احمد نظامی , محمد کافی , حمیدرضا خزاعی , بررسی اثر تنش یخ زدگی بر میزان نشت الکترولیت ها در گیاه دارویی و صنعتی موسیر (Allium altissimum Regel.) تحت شرایط کنترل شده , بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology , Volume ( 3 ) , 2011-11, صفحه 371-382
 74. علی اسکندری , حمیدرضا خزاعی , احمد نظامی , محمد کافی , عباس مجدآبادی , تاثیر رژیم آبیاری بر خصوصیات فیزیولوژیکی، عملکرد و کارآیی مصرف آب سیب زمینی در شرایط آب و هوایی مشهد , علوم باغبانی , Volume ( 25 ) , 2011-10, صفحه 201-210
 75. زینب رحیمی , محمد کافی , احمد نظامی , حمیدرضا خزاعی , تأثیر سطوح شوری و سیلیسیم بر برخی ویژگی های مورفوفیزیولوژیک گیاه دارویی خرفه(Portulaca oleracea L.) , تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران , Volume ( 27 ) , 2011-10, صفحه 359-374
 76. مرتضی گلدانی , پرویز رضوانی مقدم , مهدی نصیری محلاتی , محمد کافی , واکنش گیاه ذرت به تراکم بوته در مراحل مختلف فنولوژیکی , پژوهشهای زراعی ایران , Volume ( 9 ) , 2011-9, صفحه 139-150
 77. حمیدرضا عشقی زاده سامانی , محمد کافی , خوش گفتار منش , خسرو عزیزی , پاسخ چهار ژنوتیپ گندم به تغذیه برگی روی در کی خاک آهکی , زراعت- پژوهش و سازندگی , Volume ( 91 ) , 2011-9, صفحه 35-43
 78. فرزاد حسین پناهی قروچائی , محمد کافی , مهدی پارسا , مهدی نصیری محلاتی , محمد بنایان اول , ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گندم مقاوم و حساس به خشکی تحت شرایط تنش رطوبتی با بهره گیری از مدل پنمن-مونتیث فائو , تنش های محیطی در علوم زراعی , Volume ( 4 ) , 2011-9, صفحه 47-63
 79. معصومه صالحی , محمد کافی , حمید رضا صادقی پور , اثر استفاده از آب آبیاری شور بر تولید زیست توده و میزان تجمع یونها در گیاه کوشیا , تنش های محیطی در علوم زراعی , Volume ( 4 ) , 2011-9, صفحه 65-75
 80. محمد کافی , غلامحسین حق نیا , غلامرضا زمانی , مجید رستمی , بررسی اثر متقابل تنش شوری و تغذیه معدنی بر عملکرد و اجزای عملکرد جو , زراعت- پژوهش و سازندگی , Volume ( 91 ) , 2011-9, صفحه 104-110
 81. سمیرا صبوری راد , محمد کافی , احمد نظامی , محمد بنایان اول , برآورد دماهای کمینه، بهینه و بیشینه جوانه زنی بذر کوشیا با استفاده از مدل پنج - پارامتری بتا , بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology , Volume ( 3 ) , 2011-8, صفحه 191-197
 82. علی اسکندری , حمیدرضا خزاعی , احمد نظامی , محمد کافی , مطالعه تاثیر رژیم آبیاری بر عملکرد و برخی از خصوصیات کیفی (Solanum tuberosum L.) سه رقم سیب زمینی , آب و خاک , Volume ( 25 ) , 2011-7, صفحه 240-247
 83. محمد کافی , جعفر نباتی , سعید خانی نژاد , علی معصومی , محمد زارع مهرجردی , ارزیابی‌خصوصیات علوفه‌ای توده‌های مختلف کوشیا (Kochia scoparia) با دو سطح شوری آب آبیاری , تولید گیاهان زراعی , Volume ( 4 ) , 2011-6, صفحه 1-10
 84. مرتضی گلدانی , پرویز رضوانی مقدم , مهدی نصیری محلاتی , محمد کافی , بررسی کارآیی مصرف نور، شاخص های فنولوژیکی و فیزیولوژیکی هیبریدهای ذرت در تراکم های مختلف کاشت , پژوهش های تولید گیاهی , Volume ( 18 ) , 2011-6, صفحه 1-27
 85. اعظم برزوئی , محمد کافی , عباس مجدآبادی , اثر پرتوهای گاما بر برخی مکانیسمهای بیوشیمیایی دو ژنوتیپ گندم در شرایط گلخانه , علوم و فنون کشت های گلخانه ای , Volume ( 2 ) , 2011-5, صفحه 75-84
 86. حمیدرضا عشقی زاده سامانی , محمد کافی , احمد نظامی , تأثیر شوری کلرید سدیم بر الگو و سرعت توسعه ریشه گیاه ارزن پادزهری , علوم و فنون کشت های گلخانه ای , Volume ( 2 ) , 2011-5, صفحه 13-27
 87. مسعود عزت احمدی , قربان نور محمدی , مسعود قدسی , محمد کافی , اثر تنش رطوبتی و محدودیت منبع بر تجمع و انتقال مجدد مواد فتوسنتزی در ژنوتیپ های گندم , پژوهشهای زراعی ایران , Volume ( 9 ) , 2011-5, صفحه 229-241
 88. اعظم برزوئی , محمد کافی , حمیدرضا خزاعی , علی خراسانی , عباس مجد آبادی , مطالعه خصوصیات فیزیولوژیک و فعالیت آنزیم سوپر اکسید دسموتاز دو رقم حساس و متحمل به شوری گندم در مراحل مختلف رشد در اثر آبیاری با آب شور , پژوهشهای زراعی ایران , Volume ( 9 ) , 2011-5, صفحه 190-201
 89. میثم مجیدی خلیل آباد , امین علیزاده , محمد کافی , برآورد میزان تعرق گیاه با استفاده از اندازه گیری دمای برگ , آبیاری و زهکشی ایران , Volume ( 5 ) , 2011-4, صفحه 145-157
 90. محمد کافی , عبدالرضا باقری , جعفر نباتی , محمد زارع مهرجردی , علی معصومی , بررسی تأثیر تنش شوری بر برخی متغیرهای فیزیولوژیک 11 ژنوتیپ‌ نخود در محیط هیدروپونیک , علوم و فنون کشت های گلخانه ای , Volume ( 1 ) , 2011-3, صفحه 55-69
 91. حمیدرضا احیایی , مهدی پارسا , محمد کافی , مهدی نصیری محلاتی , اثر محلول پاشی متانول و دور آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم نخود , پژوهش های حبوبات ایران , Volume ( 1 ) , 2011-1, صفحه 37-48
 92. محمد کافی , حمیدرضا خزاعی , سمیرا صبوری راد , تأثیر محدودیت منبع و مخزن بر عملکرد و اجزاء عملکرد زیره سبز , پژوهشهای زراعی ایران , Volume ( 8 ) , 2010-11, صفحه 69-74
 93. محمد کافی , زینب رحیمی , بررسی تأثیر سطوح مختلف شوری بر خصوصیات جوانه زنی گیاه خرفه , پژوهشهای زراعی ایران , Volume ( 8 ) , 2010-11, صفحه 615-622
 94. محمد کافی , غلام رضا زمانی , محسن پویان , مطالعه زراعی نمودن چهارگونه مرتعی شورپسند تحت آبیاری با آبهای خیلی شور , تحقیقات مرتع و بیابان ایران , Volume ( 17 ) , 2010-9, صفحه 276-291
 95. علی گنجعلی , محمد کافی , مژگان ثابت تیموری , تغییرات شاخص های فیزیولوژیکی ریشه و اندام هوایی نخود در واکنش به تنش خشکی , تنش های محیطی در علوم زراعی , Volume ( 3 ) , 2010-9, صفحه 35-45
 96. سمیرا سبزواری , حمیدرضا خزاعی , محمد کافی , مطالعه اثر اسید هیومیک بر جوانه زنی چهار رقم گندم پاییزه (سایونز و سبلان) وبهاره (چمران و پیشتاز) , پژوهشهای زراعی ایران , Volume ( 8 ) , 2010-9, صفحه 473-480
 97. محمد کافی , احسان عیشی رضایی , متین حقیقی خواه , صادق قربانی , مطالعه اثر سطوح مختلف شوری و پرایمینگ بذر بر جوانه زنی و خصوصیات گیاهچه دو گونه دارویی خانواده مرکبان , بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology , Volume ( 2 ) , 2010-9, صفحه 245-255
 98. مژگان ثابت تیموری , محمد کافی , زینب اورسجی , کبری اروجی , اثر تنش خشکی، اندازه و پوشش بنه بر خصوصیات مورفواکوفیزیولوژیکی زعفران در شرایط گلخانه , بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology , Volume ( 2 ) , 2010-9, صفحه 323-334
 99. زینب رحیمی , محمد کافی , احمد نظامی , حمیدرضا خزاعی , بررسی تأثیر سطوح شوری و سیلیسیم بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه گیاه خرفه(Portulaca oleracea L.) , پژوهشهای زراعی ایران , Volume ( 8 ) , 2010-8, صفحه 481-488
 100. زینب رحیمی , محمد کافی , مقایسه تاثیر سطوح مختلف شوری و سیلیسیم در تولید زیست توده، مقدار سدیم و پتاسیم برگ و ریشه خرفه , آب و خاک , Volume ( 24 ) , 2010-7, صفحه 367-374
 101. سجاد صادقی لطف آبادی , محمد کافی , حمیدرضا خزاعی , بررسی اثرات تعدیل کنندگی کاربرد خاکی و محلولپاشی کلرید پتاسیم و کلرید کلسیم بر صفات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی گیاه سورگوم , آب و خاک , Volume ( 24 ) , 2010-7, صفحه 385-393
 102. مسعود عزت احمدی , قربان نور محمدی , مسعود قدسی , محمد کافی , اثر تنش رطوبتی و محلول پاشی یدید پتاسیم بر خصوصیات زراعی و عملکرد دانه ژنوتیپ های گندم نان , پژوهشهای زراعی ایران , Volume ( 8 ) , 2010-7, صفحه 177-186
 103. زینب رحیمی , محمد کافی , ارزیابی درجه حرارتهای کاردینال و تاثیر سطوح مختلف دما بر شاخص های جوانه زنی گیاه خرفهPortulaca oleracea , حفاظت گیاهان , Volume ( 24 ) , 2010-6, صفحه 80-86
 104. صادق قربانی , حمیدرضا خزاعی , محمد کافی , محمد بنایان اول , اثر کاربرد اسید هیومیک در آب آبیاری بر عملکرد و اجزاء عملکرد ذرت , بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology , Volume ( 2 ) , 2010-6, صفحه 123-131
 105. سهیل پارسا , محمد کافی , مهدی نصیری محلاتی , مطالعه اثرات سطوح شوری و نیتروژن بر محتوی نیتروژن ارقام گندم نان , پژوهشهای زراعی ایران , Volume ( 7 ) , 2010-2, صفحه 347-355
 106. مرتضی گلدانی , پرویز رضوانی مقدم , مهدی نصیری محلاتی , محمد کافی , کارایی مصرف نور در هیبریدهای ذرت با گروه های مختلف رسیدگی در پاسخ به تراکم , پژوهشهای زراعی ایران , Volume ( 7 ) , 2010-2, صفحه 595-604
 107. زینب رحیمی , محمد کافی , بررسی اثر سطوح مختلف تنش خشکی بر خصوصیات جوانه زنی خرفه , تنش های محیطی در علوم زراعی , Volume ( 2 ) , 2010-1, صفحه 87-91
 108. شهرام رضوان , علیرضا دشتبان , محمد کافی , سارا سنجانی , ارزیابی اثر کاربرد سویه هایی از سودوموناس بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم در سطوح مختلف فسفر , بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology , Volume ( 1 ) , 2010-1, صفحه 33-40
 109. حمید رضا فنایی , محمد کافی , سازگاری فیزیولوژیکی گیاهان زراعی با شرائط تنش غرقابی , زیتون , Volume ( 202 ) , 2009-12, صفحه 1-9
 110. علیرضا دادخواه , محمد کافی , قربانعلی رسام , تاثیر فصل کاشت و تراکم گیاهی بر صفات رشد و عملکرد کمی و کیفی گیاه بابونه (Matricaria chamomilla) , علوم باغبانی , Volume ( 23 ) , 2009-12, صفحه 100-108
 111. حمید رضا فنایی , محمد گلوی , محمد کافی , احمد قنبری , احمد شیرانی راد , اثر مصرف کود پتاسیم و میزان آب آبیاری بر عملکرد دانه و کارایی مصرف آب در دو گونه کلزا (.Brassica napus L) و خردل هندی , علوم زراعی ایران , Volume ( 11 ) , 2009-11, صفحه 271-289
 112. سمیرا سبزواری , حمیدرضا خزاعی , محمد کافی , اثر اسید هیومیک بر رشد ریشه و بخش هوایی ارقام سایونز و سبلان , آب و خاک , Volume ( 23 ) , 2009-9, صفحه 87-93
 113. سیدمسعود ضیائی , محمد کافی , جواد شباهنگ , حمیدرضا خزاعی , محمدرضا سلیمانی اینانلو , اثر تراکم بوته و مرحله فنولوژیک برداشت بر عملکرد روغن و پروتئین کوشیا در شرایط آبیاری با آب شور , علوم آب و خاک-علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی , Volume ( 47 ) , 2009-6, صفحه 645-652
 114. محمدرضا سلیمانی اینانلو , محمد کافی , سیدمسعود ضیائی , جواد شباهنگ , کامران داوری , تأثیر کم آبیاری بر خصوصیات کمی وکیفی بذر دو توده بومی گیاه شورزیست کوشیا (Kochia scoparia L. Schrad )در شرایط آبیاری با آب شور , علوم کشاورزی و منابع طبیعی , Volume ( 15 ) , 2009-3, صفحه 148-156
 115. سیدمسعود ضیائی , حمیدرضا خزاعی , محمد کافی , جواد شباهنگ , محمدرضا سلیمانی اینانلو , اثر تراکم بوته و تعدادچین بر عملکرد و اجزای عملکرد علوفه و دانه کوشیا , پژوهشهای زراعی ایران , Volume ( 6 ) , 2009-2, صفحه 335-342
 116. علی معصومی , محمد کافی , حمیدرضا خزاعی , اثرات فیزیولوژیک تنش خشکی ناشی از پلی اتیلن گلایکول بر جوانه زنی نخود , پژوهشهای زراعی ایران , Volume ( 6 ) , 2009-2, صفحه 453-462
 117. احمد نظامی , جعفر نباتی , محمد کافی , محبوبه محسنی باب عبدانی , ارزیابی تحمل به شوری کوشیا (Kochia scoparia (L.) Schrad) در مرحله سبز شدن و گیاهچه‌ای , تنش های محیطی در علوم زراعی , Volume ( 1 ) , 2009-2, صفحه 69-77
 118. جواد حسن پور , محمد کافی , سید محمد جواد میر هادی , اثر تنش خشکی بر عملکرد و برخی خصوصیات فیزیولوژیک جو , علوم کشاورزی ایران-دانشگاه تهران , Volume ( 39 ) , 2009-1, صفحه 165-177
 119. محمدرضا سلیمانی اینانلو , محمد کافی , سیدمسعود ضیائی , جواد شباهنگ , تاثیر کم آبیاری بر عملکرد علوفه دو توده بومی گیاه شورزیست کوشیا در شرایط آبیاری با آب شور , آب و خاک , Volume ( 22 ) , 2008-10, صفحه 307-318
 120. مجید جامی الاحمدی , محمد کافی , مهدی نصیری محلاتی , اثر شوری بر ویژگیهای بهره وری نوری گیاه جارو , زراعت- پژوهش و سازندگی , Volume ( 78 ) , 2008-6, صفحه 176-185
 121. محمد جواد ارشدی شریف آباد , حمیدرضا خزاعی , محمد کافی , بررسی تاثیر کود سرک نیتروژن با استفاده از کلروفیل متر بر عملکرد و اجزاء عملکرد سیب زمینی رقم آگریا , فن آوری زیستی در کشاورزی , Volume ( 8 ) , 2008-6, صفحه 33-46
 122. محمد کافی , علی گنجعلی , فروغ عباسی , بررسی تغییرات آبسزیک اسید (ABA) بافت برگ و مقاومت روزنه‌ای در ژنوتیپ‌‌های مقاوم و حسّاس به خشکی نخود (Cicer arietinum L.). , علوم دانشگاه تهران , Volume ( 33 ) , 2008-2, صفحه 19-26
 123. محمد کافی , مجید رستمی بروجنی , اثر تنش خشکی در مرحله رشد زایشی بر عملکرد، اجزای عملکرد و درصد روغن سه رقم گلرنگ در شرائط آبیاری با آب شور , پژوهشهای زراعی ایران , Volume ( 5 ) , 2007-8, صفحه 121-131
 124. محمد کافی , تأثیر تنش خشکی درمراحل مختلف رشد و بازده استفاده از آب پنج ژنوتیپ ارزن معمولی , علوم آب و خاک-علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی , 2007-7
 125. احمد نظامی , عبدالرضا باقری , حمیدرحیمیان , محمد کافی , مهدی نصیری محلاتی , ارزیابی تحمل به یخ زدگی ژنوتیپهای نخود (Cicer arietinum L ) در شرایط کنترل شده , علوم آب و خاک-علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی , Volume ( 10 ) , 2007-3, صفحه 257-268
 126. علی گنجعلی , محمد کافی , عبدالرضا باقری , رهیافت هایی از مطالعات ریشه در گیاه نخود , علوم کشاورزی ایران-دانشگاه تهران , Volume ( 13 ) , 2007-3, صفحه 179-189
 127. رضا عباسی علی کمر , اسداله حجازی , غلامعلی اکبری , محمد کافی , اسکندر زند , بررسی اثر تراکم های کاشت مخلوط زیره سبز و نخود با تأکید بر کنترل علفهای هرز , پژوهشهای زراعی ایران , Volume ( 4 ) , 2007-3, صفحه 83-94
 128. محمد کافی , مهدی نصیری محلاتی , استفاده از تجزیه علیت درتعیین حساسترین دوره رشد گندم (triticum aestivum) به تنش شوری , علوم و صنایع کشاورزی , Volume ( 19 ) , 2005-8, صفحه 24-34
 129. محمد کافی , احمد نظامی , اثرات فیزیولوژیک تنش خشکی ناشی از پلی اتیلن گلایکول بر جوانه‌زنی ژنوتیپ‌های عدس , پژوهشهای زراعی ایران , Volume ( 3 ) , 2005-5, صفحه 69-80
 130. علی گنجعلی , محمد کافی , عبدالرضا باقری , فرج اله شهریاری احمدی , گزینش برای تحمل به خشکی در ژنوتیپ های نخود (cicer arietinum l) , پژوهشهای زراعی ایران , Volume ( 3 ) , 2005-5, صفحه 103-122
 131. علی قنبری , حمید رحیمیان مشهدی , مهدی نصیری محلاتی , محمد کافی , مهدی راستگو , جنبه های اکوفیزیولوژیکی جوانه زنی شیرین بیان (Glycyrrhiza glabra L. ) در واکنش به دما , پژوهشهای زراعی ایران , Volume ( 3 ) , 2005-5, صفحه 263-275
 132. احمد نظامی , عبدالرضا باقری , محمد کافی , علی اکبر محمودی , خداداد عابدی , بررسی کشت لگوم‌ها به عنوان محصول جایگزین آیش در گندم‌زارهای دیم شمال خراسان , علوم و صنایع کشاورزی , Volume ( 19 ) , 2005-4, صفحه 191-204
 133. علی معصومی , محمد کافی , احمد نظامی , سیدحسین حسینی , اثرات تنش خشکی روی برخی خصوصیات مورفولوژیک تعدادی از ژنوتیپهای نخود Cicer arietinum L. در شرایط گلخا , پژوهشهای زراعی ایران , Volume ( 3 ) , 2005-3, صفحه 277-289
 134. محمد جواد ثقه الاسلامی , محمد کافی , اسلام مجیدی , قربان نورمحمدی , فرخ درویش , علی قاضی زاده , اثر تنش خشکی در مراحل مختلف رشد بر میزان قندهای محلول، درجه لوله شدن و میزان آب نسبی برگ برخی ژنوتیپ های ارزن معمولی (Panicum miliaceum L.) , پژوهشهای زراعی ایران , Volume ( 3 ) , 2005-3, صفحه 219-231
 135. غلامرضا زمانی , حمید رحیمیان مشهدی , محمد کافی , عبدالرضا باقری , بررسی تاثیر شوری آب آبیاری و تراکم های یولاف وحشی (Avena ludoviciana) بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم (Triticum aestivum L. ) , علوم آب و خاک-علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی , Volume ( 11 ) , 2005-2, صفحه 35-45
 136. محمد کافی , واکنش فنولوژیکی و مورفولوژیکی سه گونه ارزن به کم آبیاری , علوم و صنایع کشاورزی , 2004-4
 137. جواد ثقه الاسلامی , محمد کافی , اسلام مجیدی , فرخ درویش , قربان نورمحمدی , تأثیر کم آبیاری برعملکرد و بازده استفاده از آب سه گونه ارزن , علوم و صنایع کشاورزی , 2004-4
 138. علی گنجعلی , محمد کافی , عبدالرضا باقری , فرج اله شهریاری احمدی , بررسی روابط آلومتریک صفات مهم و اندام هوایی در گیاهچه‌های نخود (.L Cicer arietinum ) , علوم و صنایع کشاورزی , Volume ( 18 ) , 2004-4, صفحه 67-80
 139. محمد کافی , مهدی نصیری محلاتی , بررسی ویژگی های جوانی زنی بذر جارو kochia scoparia در واکنش به سطوح مختلف شوری در محیط کنترل شده , پژوهشهای زراعی ایران , Volume ( 2 ) , 2004-3, صفحه 151-159
 140. محمد کافی , محمدحسن راشدمحصل , اثرات شوري بر رشد، عملكرد، تجمع املاح و درصد اسانس زيره سبز , پژوهشهای زراعی ایران , 2003-5
 141. محمدحسن راشدمحصل , محمد کافی , مقايسه شاخص هاي رشدي و تجمع سديم و پتاسيم در هشت رقم مختلف گندم نان در شرايط تنش شوري , پژوهشهای زراعی ایران , 2003-5
 142. محمدحسن راشدمحصل , محمد کافی , محمدحسین صابری , اثر شوري بر عملكرد واجزاء عملكرد هشت رقم گندم , علوم و صنایع کشاورزی , 2002-3
 143. محمد کافی , تاثير پتانسيل آب و ماده ايجاد كننده آن بر جوانه زني سه گياه زراعي گندم چغندرقند و نخود , علوم و صنایع کشاورزی , 2001-3