1. جعفر نباتی , محمد کافی , علی معصومی , محمد زارع مهرجردی , الهه برومند رضا زاده , سعید خانی نژاد , تنش شوری و برخی روابط فیزیولوژیک در گیاه کوشیا (Kochia scoparia) , تنش های محیطی در علوم زراعی , دوره ( ۱۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۷/۰۴, صفحه ۴۰۱-۴۱۲
 2. احسان کشمیری , محمد کافی , مهدی پارسا , جعفر نباتی , محمد زارع مهرجردی , اثر سطوح مختلف کود نیتروژن و اسیدیته محلول غذایی بر ویژگی های فیزیولوژیک و تولید ریز‌غده سیب‌زمینی (.Solanum tuberosum L , فیزیولوژی گیاهان زراعی , دوره ( ۱۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۷/۰۲, صفحه ۹۷-۱۱۸
 3. علیرضا حسن فرد , احمد نظامی , محمد کافی , جعفر نباتی , بررسی تحمل به یخ‌زدگی در باقلا (Vicia faba L.) با استفاده از شاخص نشت الکترولیت‌ها , علوم گیاهان زراعی ایران , دوره ( ۴۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۷/۰۲, صفحه ۷۷-۸۸
 4. محمد کافی , تأثیر محلول¬پاشی با اسید سالسیلیک بر تخفیف اثرات تنش سرمازدگی و خشکی بر عملکرد و صفات زراعی در ذرت (Zea mays L.) , تنش های محیطی در علوم زراعی , دوره ( ۱۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۱۲, صفحه ۶۱۵-۶۲۵
 5. محمدجواد احمدی لاهیجانی , محمد کافی , احمد نظامی , جعفر نباتی , جان اروین , بهبود جوانه‌زنی، استقرار و عملکرد گیاهان سیب‌زمینی حاصل از ریزغده‌های تیمارشده توسط بنزیل آمینوپورین و آبسیزیک اسید , تولید گیاهان زراعی , دوره ( ۱۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۱۲, صفحه ۷۵-۹۰
 6. جعفر نباتی , الهه برومند رضا زاده , محمد زارع مهرجردی , محمد کافی , بررسی اثر منابع مختلف نوری بر ریخت شناسی و رشد گیاهچه های سیب زمینی در شرایط درون شیشه و تأثیر آن بر تولید ریزغده در گلخانه , علوم باغبانی , دوره ( ۳۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۱۲, صفحه ۶۸۳-۶۹۳
 7. علی اسدی , محمد کافی , جعفر نباتی , مرتضی گلدانی , بررسی تأثیر کیفیت نور در شرایط درون شیشه ای بر ریخت شناختی گیاهچه، رشد و تولید ریز غده سیب زمینی ( Solanum tuberosum ) در کشت هیدروپونیک , علوم باغبانی ایران , دوره ( ۴۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۱۲, صفحه ۹۳۳-۹۴۱
 8. بیژن سعادتیان , محمد کافی , محمد بنایان اول , جعفر نباتی , ارزیابی اثر زمان و غلظت محلول‌پاشی پاکلوبوترازول بر تولید و خصوصیات جوانه‌زنی ریزغده‌های سیب‌زمینی (Solanum tuberosum) , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۱۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱, صفحه ۷۸۶-۷۹۷
 9. منصوره احمدی , سید علی مدرس ثانوی , محمد کافی , فاطمه سفید کن , سعید ملک زاده شفارودی , تأثیر اعمال شدت‎های مختلف تنش شوری بر خصوصیات جوانه ‏زنی گیاه دارویی نوروزک (Salvia leriifolia Benth , علوم و فناوری بذر ایران , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۱۰, صفحه ۴۳-۵۵
 10. محسن طریق الاسلامی , محمد کافی , احمد نظامی , رضا ضرغامی , ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺤﻠﻮل ﭘﺎﺷﻲ ﺑﺎ اﺳﻴﺪ ﺳﺎﻟﺴﻴﻠﻴﻚ بر ﺗﺨﻔﻴﻒ اﺛﺮات تنش ﺳﺮﻣﺎ زدﮔﻲ و خشکی ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد و ﺻﻔﺎت زراﻋﻲ ذرت ( Zea mays L.) , تنش های محیطی در علوم زراعی , دوره ( ۱۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۱۰, صفحه ۶۱۵-۶۲۵
 11. محمدجواد ارشدی , مهدی پارسا , امیر لکزیان , محمد کافی , اثر همزیستی میکوریزای آرباسکولار و شبه‌میکوریزای داخلی بر عملکرد و جذب عناصر ماکرو و میکرو در ژنوتیپ‌های نخود (Cicer arietinum L.) XML , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۱۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۹, صفحه ۵۲۲-۵۳۵
 12. بیژن سعادتیان , محمد کافی , محمد بنایان اول , جعفر نباتی , تأثیر کاربرد پاکلوبوترازول و بنزیل آمینوپورین در دو مرحله رشدی، بر عملکرد و شکستن خواب ریزغده های سیب زمینی , علوم و فنون کشت های گلخانه ای , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۹, صفحه ۵۱-۶۳
 13. محسن طریق الاسلامی , محمد کافی , احمد نظامی , رضا ضرغامی , بررسی برهمکنش تنش سرما و خشکی بر تغییرات شاخص کلروفیل، محتوای نسبی آب برگ، نشت الکترولیت و عملکرد دانه در سه رقم هیبرید ذرت دانه ای , پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی , دوره ( ۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۹, صفحه ۱۴۶-۱۵۶
 14. سمیرا مروجی , غلامرضا زمانی , محمد کافی , زهرا علیزاده , تأثیر سطوح مختلف شوری بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام بهاره کلزا (Brassica napus L.) و خردل‏ هندی(B.juncea L.) , تنش های محیطی در علوم زراعی , دوره ( ۱۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۸, صفحه ۴۴۵-۴۵۷
 15. محمود غلامی , محمد کافی , حمیدرضا خزاعی , بررسی روابط منبع و مخزن در زعفران با استفاده از ضرایب همبستگی در سطوح مختلف آبیاری و تغذیه , زراعت و فناوری زعفران , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۷, صفحه ۱۹۵-۲۱۰
 16. بیژن سعادتیان , محمد کافی , مقایسه اثر اندازه ذرات سیلیکاته در محلول غذایی بر صفات فیزیولوژیک و رشدی ذرت در مرحله گیاهچه ای، تحت تنش کادمیوم , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۱۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶, صفحه ۴۲۵-۴۳۷
 17. شیوا اکبری , محمد کافی , شهرام رضوان بیدختی , اثر تنش خشکی بر شاخصه‌های رشد و صفات مورفولوژیک دو اکوتیپ سیر (Allium sativum L.) در تراکم‌های کاشت متفاوت , بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology , دوره ( ۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶, صفحه ۵۵۹-۵۷۴
 18. ریحانه خواجه پور گلو سالار , محمد کافی , احمد نظامی , حمیدرضا خزاعی , اثر تنش مکانیکی باد بر تعدادی از خصوصیات مورفوفیزیولوژیک دو رقم گندم (Triticum aestivum) پابلند و نیمه-پاکوتاه , تولید گیاهان زراعی , دوره ( ۱۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶, صفحه ۱۰۱-۱۱۴
 19. هدایت الله کریم زاده سورشجانی , احمد نظامی , محمد کافی , محمودرضا تدین , اثر کم آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ های لوبیا چیتی در شهرکرد , پژوهش های حبوبات ایران , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۵, صفحه ۱۱۳-۱۲۶
 20. علی معصومی , محمد کافی , جعفر نباتی , محمد زارع مهرجردی , بررسی امکان تولید علوفه در دو توده کوشیا (Kochia scoparia L.) با کاهش مصرف آب در شرایط شور , تولید گیاهان زراعی , دوره ( ۱۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۳, صفحه ۱-۱۹
 21. مسعود امینی , محمد کافی , مهدی پارسا , ارزیابی اثرات مختلف کاربرد کودهای حاوی عناصر پر مصرف (N.P.K) بر خصوصیات مورفولوژیک و رشدی گیاه نوروزک (.Salvia leriifolia Benth) , بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology , دوره ( ۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۳, صفحه ۲۳۲-۲۴۴
 22. حمید علی پور شمس آباد , محمد کافی , احمد نظامی , امیر حسین محمدی , بررسی تحمل به شوری دانهال های ارقام تجاری و ژنوتیپ های محلی پسته (Pistacia vera L.) منطقه رفسنجان در شرایط کنترل شده , علوم باغبانی , دوره ( ۳۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۳, صفحه ۷۰-۸۰
 23. صفیه پذیره , احمد نظامی , محمد کافی , مرتضی گلدانی , تأثیر اکوتیپ و تاریخ کاشت بر تحمل به تنش یخ زدگی در گیاه دارویی سیر (Allium sativum L.) تحت شرایط کنترل شده , تنش های محیطی در علوم زراعی , دوره ( ۱۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۲, صفحه ۱۵۱-۱۶۲
 24. نجمه خلیلی , امین علیزاده , حجت رضائی پژند , حسین انصاری , بیژن قهرمان , محمد کافی , کامران داوری , بازسازی داده های بارش با استفاده از روشهای سنتی و زمین آماری مطالعه موردی: ایستگاه تحقیقات کشاورزی دیم سیساب، خراسان شمالی , آبیاری و زهکشی ایران , دوره ( ۱۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۲, صفحه ۹۳-۱۰۳
 25. محمد کافی , بیژن سعادتیان , ارزیابی تغذیه نانو و میکرو سیلیسیم بر فتوسنتز و رنگیزه های گیاهچه های سیب زمینی در کشت هیدروپونیک , فرآیند و کارکرد گیاهی , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۱, صفحه ۲۸۱-۲۹۲
 26. محسن طریق الاسلامی , محمد کافی , احمد نظامی , رضا ضرغامی , تاثیر اسید سالیسیلیک در بهبود خسارت تنش سرمازدگی در هیبرید ذرت سینگل کراس 400 (Zea mays L.) , فرآیند و کارکرد گیاهی , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۱, صفحه ۲۸۱-۲۹۲
 27. هادی مهدیخانی نهرخلجی , ابراهیم ایزدی دربندی , مهدی راستگو , محمد کافی , بررسی کارایی علف‌کش گلایفوسیت در کنترل سوروف (Echinochloa crus-galli L.) در شرایط شوری خاک و آب مخزن سمپاش , پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت , دوره ( ۲۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲, صفحه ۱۴۷-۱۵۵
 28. علی بیجندی , محمد کافی , حمید رضا شریفی , مدیریت مراحل نموی شش رقم گندم با تغییر تاریخ کاشت و سطوح کود نیتروژن در منطقه سردسیر جلگه رخ خراسان رضوی , تحقیقات غلات , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲, صفحه ۴۷۷-۴۸۸
 29. شیوا اکبری , محمد کافی , شهرام رضوان بیدختی , اثرات تنش خشکی و تراکم کاشت بر برخی خصوصیات بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی دو اکوتیپ سیر (Allium sativum L) , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۱۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲, صفحه ۶۴۴-۶۶۵
 30. سعید خانی نژاد , حمیدرضا خزاعی , جعفر نباتی , محمد کافی , تأثیر سه گونه قارچ‌ میکوریز بر عملکرد و برخی خصوصیات فیزیولوژیک دو رقم سیب‌زمینی تحت تنش خشکی در شرایط کنترل شده , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۱۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲, صفحه ۵۵۸-۵۷۴
 31. بیژن سعادتیان , محمد کافی , محمد بنایان اول , جعفر نباتی , ارزیابی اثر محلول پاشی ذرات نانو و میکرو سیلیکات سدیم بر خصوصیات فتوسنتزی برگ گیاهچه سیب زمینی در مرحله استولون دهی , علوم و فنون کشت های گلخانه ای , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱, صفحه ۱۱۱-۱۲۲
 32. سیامک فولادی , مرتضی گلدانی , رضا قربانی , محمد کافی , بررسی اثر تنش خشکی، شوری و انجماد بر برخی صفات جوانه زنی بذور شلغم هرز , پژوهش علف های هرز , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۰, صفحه ۴۱-۵۷
 33. همایون چگنی , مرتضی گلدانی , امیرحسین شیرانی راد , محمد کافی , تأثیر تنش خشکی آخر فصل بر برخی ویژگی های بیوشیمیایی و زراعی لاین های کلزا (Brassica napus L) , اکو فیزیولوژی گیاهی , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۰, صفحه ۲۰-۳۱
 34. ریحانه ستایش , محمد کافی , جعفر نباتی , تعیین آستانه تحمل به تنش خشکی درختچه زرشک زینتی (Berberis thunbergii cv. Atropurpurea) در شرایط آب و هوایی مشهد , علوم باغبانی , دوره ( ۳۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۰, صفحه ۷۱۴-۷۲۲
 35. حمید رضا مهرآبادی , احمد نظامی , محمد کافی , رمضانی مقدم , ارزیابی خصوصیات مرفوفیزیولوژیک ارقام پنبه (Gossypium hirsutum) تحت تنش کمبود آب در مرحله گیاهچه ای , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۱۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹, صفحه ۴۰۳-۴۱۴
 36. محمد کافی , احسان کشمیری , تغییرات شاخص‌های رشدی توده بومی زیره‌سبز (Cuminum cyminum L.) و رقم هندی در پاسخ به شوری و تعداد آب آبیاری , بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹, صفحه ۴۶۳-۴۷۵
 37. محسن طریق الاسلامی , محمد کافی , احمد نظامی , رضا ضرغامی , اثر تنش سرمازدگی و خشکی در واکنش اسید سالسیلیک بر شاخص های انتخاب و عملکرد دانه ذرت , فیزیولوژی گیاهان زراعی , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹, صفحه ۵-۲۰
 38. همایون چگنی , مرتضی گلدانی , امیر حسین شیرانی راد , محمد کافی , اثر پیری تسریع شده بر شاخصهای جوانه زنی لاینهای امید بخش کلزا , پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۷, صفحه ۲۰۹-۲۱۷
 39. هدایت الله کریم زاده سورشجانی , احمد نظامی , محمد کافی , محمود رضا تدین , بررسی تغییرات هدایت روزنه ای، دمای سایه‌انداز گیاهی و آب برگ ژنوتیپ های لوبیا چیتی در شرایط کم آبیاری , فیزیولوژی گیاهان زراعی , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶, صفحه ۱۰۵-۱۲۰
 40. علی کمندی , احمد نظامی , محمد کافی , جعفر نباتی , تأثیر هگزاکونازول و پنکونازول بر تحمل به سرما در گیاه کوشیا (Kochia scoparia) , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۱۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۳, صفحه ۲۱-۳۶
 41. همایون چگنی , مرتضی گلدانی , امیرحسین شیرانی راد , محمد کافی , تأثیر تنش خشکی آخر فصل بر برخی ویژگی های بیوشیمیایی و زراعی لاین های کلزا , اکو فیزیولوژی گیاهی , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۳, صفحه ۲۰-۳۱
 42. محبوبه ناصری , حسین آروئی , محمد کافی , سیدحسین نعمتی , تأثیر آب شور بر ویژگی‌های فیزیولوژیک شنبلیله در کشت هیدروپونیک , پژوهش آب در کشاورزی , دوره ( ۳۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۲, صفحه ۶۵-۷۱
 43. نجمه خلیلی , کامران داوری , امین علیزاده , حسین انصاری , حجت رضایی پژند , محمد کافی , بیژن قهرمان , ارزیابی عملکرد دو مدل LARS-WG و ClimGen در تولید سری های زمانی بارش و درجه حرارت در ایستگاه تحقیقات دیم سیساب، خراسان شمالی , آب و خاک , دوره ( ۳۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۲, صفحه ۳۲۲-۳۳۳
 44. علیرضا نوری , احمد نظامی , محمد کافی , حسن پناه , ارزیابی تحمل به کم آبی 10 رقم سیب زمینی بر اساس (Solanum tuberosum L.) برخی صفات فیزیولوژیکی و عملکرد غده در منطقه اردبیل , اکو فیزیولوژی گیاهان زراعی , دوره ( ۱۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۱, صفحه ۲۴۳-۲۶۸
 45. آزاده موسوی بزاز , علی تهرانی فر , محمد کافی , علی گزانچیان , محمود شور , تأثیر شوری بر جوانه‌زنی و رشد گیاهچه در توده‌های بومی گراس فسکویه بلند در ایران , علوم باغبانی , دوره ( ۲۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۲, صفحه ۲۶۹-۲۷۶
 46. عبدالرضا صداقتی , محمد کافی , شهرام رضوان بیدختی , شیوا اکبری , اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد و محتوی آلیسین دو اکوتیپ گیاه دارویی سیر (Allium sativum L) , تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران , دوره ( ۳۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۲, صفحه ۱۰۲۴-۱۰۳۴
 47. وحید یزدانی , کامران داوری , بیژن قهرمان , محمد کافی , مدل سازی تأثیر توامان تنش شوری و کم آبی بر مولفه های رشد و عملکرد دو رقم کلزا , علوم و مهندسی آبیاری , دوره ( ۳۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱, صفحه ۱۳۷-۱۵۴
 48. محمد آشنا , محمد کافی , احمد جعفرنژاد , محمد رضا شریفی , بررسی تاثیر تاریخ کاشت و نیتروژن بر مراحل نموی ارقام گندم و رابطه آن با عملکرد و اجزای عملکرد در منطقه نیشابور , تولید گیاهان زراعی , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱, صفحه ۱۴۳-۱۶۲
 49. احد فعالیان , حسین انصاری , محمد کافی , امین علیزاده , مهنوش مقدسی , اثر تنش های همزمان شوری و خشکی بر عملکرد گوجه فرنگی در کشت بدون خاک , پژوهش آب در کشاورزی , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۰, صفحه ۴۴۷-۴۶۳
 50. مجید دشتی , محمد کافی , حسین توکلی , مهدی میرزا , احمد نظامی , تأثیر تنش یخ زدگی بر شاخص های مورفوفیزیولوژیکی و فلورسانس کلروفیل گیاه دارویی نوروزک (Salvia leriifolia Benth.) در مرحله گیاهچه ای , پژوهش های گیاهی , دوره ( ۲۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۰, صفحه ۹۶۲-۹۷۳
 51. علی کمندی , احمد نظامی , محمد کافی , جعفر نباتی , تاثیر غلظت‌های مختلف پاکلوبوترازول بر کاهش اثرات تنش یخ‌زدگی در دو توده کوشیا (Kochia scoparia) , تنش های محیطی در علوم زراعی , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۹, صفحه ۳۱۹-۳۳۴
 52. حمید رضا مهرآبادی , احمد نظامی , محمد کافی , محمد رضا رمضانی مقدم , بررسی عملکرد، اجزاء عملکرد، ضرایب همبستگی و تجزیه علیت ارقام پنبه در شرایط تنش خشکی , تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۹, صفحه ۲۱۷-۲۲۷
 53. احد فعالیان , حسین انصاری , محمد کافی , امین علیزاده , مهنوش مقدسی , اثر تنش‌های همزمان شوری و خشکی بر اقتصاد تولید کشت بدون خاک گوجه‌فرنگی گلخانه‌ای , پژوهش آب در کشاورزی , دوره ( ۲۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۷, صفحه ۳۱۷-۳۳۰
 54. مجید دشتی , محمد کافی , حسین توکلی , مجید میرزا , مطالعه برخی شاخص‌های مورفو فیزیولوژیک گیاه دارویی نوروزک در شرایط تنش کمبود آب , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۱۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶, صفحه ۲۹۸-۳۰۷
 55. جعفر نباتی , محمد کافی , سعید خانی نژاد , علی معصومی , محمد زارع مهرجردی , احسان کشمیری , ارزیابی اثر تنش شوری بر برخی از خصوصیات فتوسنتزی پنج توده کوشیا , تولید گیاهان زراعی , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶, صفحه ۷۷-۹۵
 56. زهرا قشلاقی , رضا خراسانی , غلامحسین حق نیا , محمد کافی , تاثیر مقدار نیترات و زمان برداشت بر غلظت آهن، روی، مس، پتاسیم و فعالیت آنزیم نیترات ردوکتاز در کاهو و اسفناج , تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶, صفحه ۳۱۵-۳۳۰
 57. طیبه خیرخواه , احمد نظامی , محمد کافی , قربانعلی اسدی , ارزیابی تحمل به یخ زدگی گیاه نعناع فلفلی (Mentha piperita L.) رشد یافته در مزرعه تحت شرایط آزمایشگاهی با بهره گیری از شاخص نشت الکترولیت ها , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۱۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۵, صفحه ۲۶۹-۲۷۷
 58. منصوره احمدی , مدرس ثانوی , محمد کافی , فاطمه سفیدکن , سعید ملک زاده شفارودی , ارزیابی تنوع ژنتیکی برخی از جمعیت‏های گیاه دارویی نوروزک (Salvia leriifolia) با استفاده از نشانگر مولکولی ISSR , تحقیقات ژنتیک و اصلاح گیاهان مرتعی و جنگلی ایران , دوره ( ۲۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۵, صفحه ۱-۱۲
 59. مجید دشتی , مجید میرزا , محمد کافی , حسین توکلی , بررسی تأثیر تنش کمبود آب بر عملکرد و ترکیب‌های اسانس گیاه دارویی نوروزک (Salvia leriifolia Benth.) , تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران , دوره ( ۳۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳, صفحه ۲۶۲-۲۷۴
 60. بیژن سعادتیان , محمد کافی , بررسی نقش تغذیه‌ای نانو ذرات سیلیسیم در ویژگی‌های فیزیولوژیک و تولید ریزغده سیب‌زمینی , پژوهش های تولید گیاهی , دوره ( ۲۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳, صفحه ۱۷۳-۱۷۹
 61. همایون چگنی , مرتضی گلدانی , امیر حسین شیرانی راد , محمد کافی , بررسی اثر تنش خشکی بر شاخصهای جوانه زنی لاینهای امیدبخش کلزا , فیزیولوژی گیاهان زراعی , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳, صفحه ۲۹-۴۱
 62. مجید دشتی , محمد کافی , حسین توکلی , مجید میرزا , تأثیر تنش کمبود آب بر روابط آب، فتوسنتز و تجمع اسمولایتها در گیاه دارویی نوروزک (.Salvia leriifolia Benth , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۱۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲, صفحه ۸۱۳-۸۲۱
 63. وحید یزدانی , بیژن قهرمان , کامران داوری , محمد کافی , اثرات تنش شوری و کم آبیاری بر شاخص کارایی مصرف آب دو رقم کلزا , مهندسی منابع آب , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲, صفحه ۶۷-۸۴
 64. وحید یزدانی , کامران داوری , بیژن قهرمان , محمد کافی , ارزیابی عملکرد کلزا به صورت تابعی از ارتفاع آب آبیاری و شوری در منطقه مشهد , مهندسی آبیاری و آب ایران , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲, صفحه ۳۲-۵۳
 65. سمیرا سبزواری , محمد کافی , محمد بنایان اول , حمیدرضا خزاعی , مطالعه نیاز حرارتی، صفات رشدی و عملکرد دو گونه موسیرایرانی .Allium altissimum Regel و .A. hertifulium Boiss در تیمارهای مختلف تراکم، وزن پیاز و حذف ساقه گل دهنده , بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲, صفحه ۸۳۶-۸۴۷
 66. بیژن سعادتیان , محمد کافی , مطالعه زادآوری و برخی خصوصیات جوانه‌زنی بذر حاصل از علف‌هرز چاودار وحشی (Secale cereale) در تداخل با ارقام گندم نان , فناوری تولیدات گیاهی , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲, صفحه ۱-۱۰
 67. سعید خانی نژاد , حمیدرضا خزاعی , جعفر نباتی , محمد کافی , تأثیر گونه های مختلف قارچ میکوریزا بر عملکرد دو رقم سیب زمینی در شرایط کنترل شده , علوم باغبانی , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱, صفحه ۵۱۷-۵۲۳
 68. جعفر نباتی , محمد کافی , احمد نظامی , پرویز رضوانی مقدم , علی معصومی , محمد زارع مهرجردی , اثر زمان اعمال سطوح مختلف تنش شوری بر برخی ویژگی‌های کمی و کیفی علوفه کوشیا (Kochia scoparia) , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۱۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۰, صفحه ۶۱۳-۶۲۰
 69. طاهره خورسندی , احمد نظامی , محمد کافی , مرتضی گلدانی , اثرات سرمای دیررس بهاره بر گیاه سیاهدانه (Nigella sativa L.) تحت شرایط کنترل شده , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۱۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۰, صفحه ۶۶۵-۶۷۶
 70. فاطمه جوادی هدایت آباد , احمد نظامی , محمد کافی , جواد شباهنگ , واکنش عملکرد اکوتیپ های سیاهدانه (Nigella sativa L.) به زمانهای کاشت در شرایط مشهد , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۱۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۰, صفحه ۶۳۲-۶۴۰
 71. نجمه خلیلی , کامران داوری , امین علیزاده , محمد کافی , حسین انصاری , شبیه سازی عملکرد گندم دیم با استفاده از مدل گیاهی آکواکراپ، مطالعه موردی ایستگاه تحقیقات کشاورزی دیم سیساب، خراسان شمالی , آب و خاک , دوره ( ۲۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۰, صفحه ۹۳۰-۹۳۹
 72. سید فاضل فاضلی کاخکی , احمد نظامی , مهدی پارسا , محمد کافی , ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد 43 لاین و اکوتیپ کنجد (Sesamum indicum L.) تحت شرایط آبیاری با آب شور , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۱۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۹, صفحه ۳۷۸-۳۸۶
 73. فرزاد حسین پناهی قروچائی , محمد کافی , مهدی پارسا , مهدی نصیری محلاتی , محمد بنایان اول , ارزیابی مدلی برای شبیه سازی رشد و نمو گندم تحت شرایط تنش خشکی , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۱۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۹, صفحه ۳۸۷-۴۰۲
 74. جعفر نباتی , محمد کافی , سعید خانی نژاد , علی معصومی , محمد زارع مهرجردی , ارزیابی خصوصیات کیفی علوفه‌ پنج توده کوشیا (Kochia scoparia) به منظور استفاده در کشاورزی شور زیست در ایران , تنش های محیطی در علوم زراعی , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۹, صفحه ۱۹۵-۲۰۶
 75. سید فاضل فاضلی کاخکی , احمد نظامی , مهدی پارسا , محمد کافی , ارزیابی مولفه های جوانه زنی و رشد گیاهچه اکوتیپ های کنجد (Sesamum indicum L.) در شرایط تنش شوری , تنش های محیطی در علوم زراعی , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۹, صفحه ۲۱۷-۲۳۲
 76. جعفر نباتی , احسان کشمیری , محمد کافی , محمد زارع مهرجردی , سعید خانی نژاد , علی نوروزیان , تعامل کلسیم و پتاسیم در ترمیم اثرات منفی تنش شوری در کوشیا , فرآیند و کارکرد گیاهی , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۹, صفحه ۱۱۱-۱۲۱
 77. حسین آروئی , محبوبه ناصری , سیدحسین نعمتی , محمد کافی , تأثیر سیلیس در کاهش اثرات تنش شوری در گیاه شنبلیله Trigonella foenum- graecum , پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت , دوره ( ۱۰۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۹, صفحه ۱۶۵-۱۷۲
 78. زهرا قشلاقی , رضا خراسانی , غلامحسین حق نیا , محمد کافی , تأثیر عنصر روی و زمان برداشت بر کاهش انباشت نیترات و فعالیت آنزیم نیترات ردوکتاز در کاهو و اسفناج در محیط آبکشت , علوم و فنون کشت های گلخانه ای , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۷, صفحه ۱۱۳-۱۲۴
 79. میلاد شریف روحانی , محمد کافی , احمد نظامی , تأثیر رژیم آبیاری و عمق کاشت بر عملکرد و اجزاء عملکرد گیاه دارویی و صنعتی موسیر (Allium altissimum Regel.) در شرایط آب و هوایی مشهد , بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶, صفحه ۲۱۹-۲۲۸
 80. سعید خانی نژاد , محمد کافی , جعفر نباتی , اثر سطوح مختلف کود اوره و سوپر فسفات تریپل بر خصوصیات فیزیولوژیکی کوشیا (Kochia scoparia) در شرایط تنش شوری , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۱۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶, صفحه ۱۹۶-۲۰۶
 81. حسین باقرزاده سکه , محمد فرزام , محمد کافی , بررسی امکان سبز شدن و استقرار اولیه گونه های مرتعی Eurotia ceratoides, Agropyron desertorum, و Salsola arbuscularis در خاک زیراشکوب گیاه Salsola arbusciliformis در شرایط کشت گلدانی , مرتعداری , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶, صفحه ۶۰-۷۲
 82. حمیدرضا عشقی زاده سامانی , محمد کافی , احمد نظامی , خوش گفتار منش , تأثیر شوری بر وضعیت آب برگ، غلظت پرولین، کل قندهای محلول و فعالیت آنتی اکسیدانی گیاه ارزن پادزهری , علوم و فنون کشت های گلخانه ای , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۴, صفحه ۱۱-۲۴
 83. محمد کافی , فرزاد حسین پناهی قروچائی , تاثیر کم آبیاری بر عملکرد، اجزای عملکرد و کارایی مصرف آب ارقام گندم در مشهد , پژوهش آب در کشاورزی , دوره ( ۲۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۳, صفحه ۵۷۷-۵۸۷
 84. بیژن سعادتیان , محمد کافی , فاطمه سلیمانی , ارزیابی نقش خصوصیات کانوپی بر شاخص تحمل ارقام گندم در تداخل با علف هرز چاودار وحشی (Secale cereale , پژوهش های تولید گیاهی , دوره ( ۲۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۳, صفحه ۱-۲۴
 85. جعفر نباتی , محمد کافی , احمد نظامی , پرویز رضوانی مقدم , علی معصومی , محمد زارع مهرجردی , اثر تنش شوری در مراحل مختلف رشد بر برخی ویژگی‌های فیزیولوژیک و فعالیت آنتی اکسیدانت‌ها در کوشیا (Kochia scoparia) , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۱۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۲, صفحه ۱۷-۲۶
 86. بیژن سعادتیان , محمد کافی , فاطمه سلیمانی , اثر رقابت بین گونه‌ای طی نمو بذر روی گیاه مادری گندم بر خصوصیات کمی و کیفی بذر حاصله. مجله تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی , تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۱, صفحه ۱۱-۲۳
 87. جعفر نباتی , محمد کافی , احمد نظامی , پرویز رضوانی مقدم , علی معصومی , محمد زارع مهرجردی , اثر شوری بر سلولز، همی سلولز و لیگنین ساقه و برگ و خصوصیات دیواره های سلولی ساقه کوشیا (Kochia scoparia) , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۱۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱, صفحه ۵۵۱-۵۶۱
 88. حمیدرضا عشقی زاده سامانی , محمد کافی , احمد نظامی , حسین خوشگفتار منش , تاثیر شوری آب آبیاری بر برخی ویژگی های زراعی، عملکرد و کارایی مصرف آب گیاه ارزن پادزهری Panicum antidotale Retz L , پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱, صفحه ۱۸۱-۱۹۱
 89. جعفر نباتی , محمد کافی , احمد نظامی , پرویز رضوانی مقدم , علی معصومی , محمد زارع مهرجردی , مطالعه ارزش غذایی علوفه گیاه شورزیست کوشیا (Kochia scoparia) در شرایط تنش شوری , تنش های محیطی در علوم زراعی , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱, صفحه ۱۲۳-۱۳۶
 90. زهرا شیرمحمدی علی اکبرخانی , حسین انصاری , امین علیزاده , محمد کافی , ارزیابی توابع تولید آب – شوری- عملکرد در ذرت علوفه‌ای در استان خراسان رضوی , آبیاری و زهکشی ایران , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۹, صفحه ۵۳۵-۵۴۳
 91. علی کمندی , احمد نظامی , محمد کافی , سید ابوالفضل جوادیان , واکنش اکوتیپ های کوشیا (Kochia scoparia) به تاریخ کاشت در شرایط آب و هوایی مشهد , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۱۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۸, صفحه ۴۳۷-۴۴۵
 92. معصومه مدرس , مهرداد لاهوتی , جواد اصیلی , محمد کافی , علی رمضانی , بهینه‌سازی کشت کالوس برگ گیاه Salvia leriifolia برای تولید اسید‌های فنولیک , فرآیند و کارکرد گیاهی , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶, صفحه ۶۵-۷۳
 93. سعید خانی نژاد , محمد کافی , حمیدرضا خزاعی , جواد شباهنگ , جعفر نباتی , بررسی اثر سطوح مختلف نیتروژن و فسفر بر خصوصیات و عملکرد علوفه ای کوشیا در آبیاری با دو سطح شوری , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۱۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶, صفحه ۲۷۵-۲۸۲
 94. محمدعلی فرجیان مشهدی , محمد کافی , احمد نظامی , مطالعه کمی و کیفی تولید علوفه در کشت مخلوط کوشیا (Kochia scoparia L.) با ارزن پادزهری (Panicum antidotale Retz.) تحت شرایط آبیاری با آب شور , بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶, صفحه ۱۵۳-۱۶۰
 95. شهرام ریاحی نیا , حمیدرضا خزاعی , محمد کافی , احمد نظامی , تأثیر تنش خشکی و سطوح مختلف نیتروژن خاک بر برخی ویژگی‌های بیوشیمیایی ارقام سورگوم دانه‌ای در شرایط گلخانه , علوم و فنون کشت های گلخانه ای , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶, صفحه ۶۱-۷۰
 96. حسین باقرزاده سکه , محمد فرزام , محمد کافی , بررسی الگوی زمانی و مکانی تجمع املاح در اندام ها و خاک زیراشکوب گیاه مرتعی زالکچه(Salsola arbusculiformis Drob) , مرتع , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶, صفحه ۲۹-۳۸
 97. بیژن سعادتیان , محمد کافی , فاطمه سلیمانی , نگرشی کاربردی در پیش بینی تولید و سود اقتصادی ارقام گندم (Triticum aestivum L.) در تداخل با چاودار وحشی (Secale cereale) با استفاده از مدل های رگرسیونی , تولید گیاهان زراعی , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۳, صفحه ۱۴۹-۱۷۰
 98. بیژن سعادتیان , محمد کافی , فاطمه سلیمانی , گودرز احمد وند , ارزیابی مدل‌های تجربی رقابت در پیش بینی کاهش عملکرد ارقام گندم (Triticum aestivum L.) در تداخل با علف هرز چاودار وحشی (Secale cereale) , تحقیقات غلات , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۳, صفحه ۶۹-۸۲
 99. محمد کافی , جعفر نباتی , محمد زارع مهرجردی , مرتضی گلدانی , سعید خانی نژاد , احسان کشمیری , علی نوروزیان , بررسی اثرات بهبود دهندگی کلسیم و پتاسیم بر خصوصیات فیزیولوژیک کوشیا (Kochia scoparia) تحت تنش شوری , تنش های محیطی در علوم زراعی , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۲, صفحه ۱۸۱-۱۹۰
 100. هاجر ملتی نوخندان , محمد کافی , فریدون ملتی , فرزاد نجفی , مروری بر گونه پونه سای برگه دار (.Nepeta bracteata Benth) و بررسی اتنوبوتانی آن در چند شهرستان در استان خراسان رضوی , داروهای گیاهی-Journal of Herbal Drugs , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۲, صفحه ۲۲۳-۲۳۲
 101. امیر حق وردی , بیژن قهرمان , کامران داوری , محمد کافی , کاربرد مرحله یکم روش رویه پاسخ در مطالعات کشاورزی: بهینه سازی تنش های کم آبی و شوری برای گندم بهاره , آب و خاک , دوره ( ۲۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱, صفحه ۱۳۸۴-۱۳۹۴
 102. سمیرا صبوری راد , محمد کافی , احمد نظامی , محمد بنایان اول , بررسی رفتار جوانه زنی بذر کوشیا (Kochia scoparia L. Schard) در واکنش به درجه حرارت ها و تنش های مختلف شوری , بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۰, صفحه ۲۸۲-۲۹۳
 103. فرزاد حسین پناهی , محمد کافی , مهدی پارسا , مهدی نصیری محلاتی , محمد بنایان اول , بهره گیری از رهیافت مدلسازی در طراحی تیپ ایده آل گندم برای شرایط تنش خشکی , پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۰, صفحه ۱۲۳-۱۴۷
 104. اعظم برزویی , محمد کافی , میر احمد موسوی , علی خراسانی , تأثیر شوری و کود نیتروژن بر عملکرد و کارآیی مصرف کود در گندم با استفاده از ایزوتوپ پایدار15N , پژوهش آب در کشاورزی , دوره ( ۲۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۰, صفحه ۵۰۱-۵۱۷
 105. ایمان حسام عارفی , محمد کافی , حمیدرضا خزاعی , محمد بنایان اول , بررسی اثر سطوح مختلف نیتروژن، فسفر و پتاسیم بر عملکرد، فتوسنتز و پیگمانتهای Allium ) فتوسنتزی، کلروفیل و غلظت نیتروژن اجزای گیاه دارویی و صنعتی موسیر , بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۹, صفحه ۲۰۷-۲۱۴
 106. علی معصومی , محمد کافی , جعفر نباتی , حمیدرضا خزاعی , کامران داوری , محمد زارع مهرجردی , اثر تنش خشکی بر وضعیت آبی و نشت الکترولیت برگ، فتوسنتز و فلورسانس کلروفیل در مراحل مختلف رشدی دو توده کوشیا (Kochia scoparia) در شرایط شور , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۱۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۹, صفحه ۴۷۶-۴۸۴
 107. سمیرا صبوری راد , محمد کافی , علی اسکندری , یونس شرقی , بررسی امکان افزایش تحمل به شوری بذر کوشیا (Kochia scopariaL) به عنوان یک گیاه علوفه ­ای جدید با استفاده از روش پرتوتابی گاما , کشاورزی بوم شناختی , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۹, صفحه ۳۱-۴۱
 108. فرزاد حسین پناهی قروچائی , محمد کافی , ارزیابی بودجه انرژی و بهره وری آن در مزارع تولید سیب زمینی استان کردستان، مطالعه موردی: دشت دهگلان , بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶, صفحه ۱۵۹-۱۶۹
 109. علیرضا دادخواه , مجید امینی دهقی , محمد کافی , بررسی تاثیر سطوح مختلف کودهای نیتروژن و فسفر بر عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی بابونه آلمانی Matricaria recutita , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۱۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶, صفحه ۳۲۱-۳۲۶
 110. محمد حسین نجفی مود , امین علیزاده , کامران داوری , محمد کافی , علی شهیدی , تعیین تابع برتر آب-شوری-عملکرد در دو رقم پنبه , آب و خاک , دوره ( ۲۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶, صفحه ۶۷۲-۶۷۹
 111. جعفر نباتی , محمد کافی , احمد نظامی , پرویز رضوانی مقدم , علی معصومی , محمد زارع مهرجردی , بررسی تأثیر تنش شوری در مراحل مختلف رشدی بر خصوصیات کمی و کیفی علوفه کوشیا , تولید گیاهان زراعی , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶, صفحه ۱۱۱-۱۲۸
 112. محبوبه ناصری , حسین آروئی , سیدحسین نعمتی , محمد کافی , تأثیر سطوح مختلف شوری و سیلسیوم بر تولید زیست توده، مقدار سدیم و پتاسیم اندام هوایی گیاه دارویی شنبلیله , آب و خاک , دوره ( ۲۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۴, صفحه ۵۰۸-۵۱۴
 113. علیرضا دادخواه , محمد کافی , تاثیر تنش شوری بر جوانه زنی و رشد گیاهچه چهار گیاه دارویی گشنیز، اسفرزه، خاکشیر و خرفه , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۱۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۳, صفحه ۲۵-۳۲
 114. مسعود عزت احمدی , قربان نورمحمدی , مسعود قدسی , محمد کافی , ارزیابی کارایی مصرف آب و نور ژنوتیپ‌های گندم نان در شرایط رطوبتی و فتوسنتزی متفاوت , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۱۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۳, صفحه ۲۲۵-۲۳۹
 115. سید فاضل فاضلی کاخکی , احمد نظامی , مهدی پارسا , محمد کافی , به گزینی برای تحمل به شوری در کنجد (Sesamum indicum L.) تحت شرایط مزرعه 1- خصوصیات فنولوژیک و مورفولوژیک , بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۲, صفحه ۲۰-۳۲
 116. احد فعالیان , حسین انصاری , محمد کافی , بررسی اثرات شوری های مختلف آب آبیاری بر صفات کمی و کیفی گوجه فرنگی زیتونی هیدروپونیک , آب و خاک , دوره ( ۲۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۲, صفحه ۱۴۲۱-۱۴۳۳
 117. معصومه صالحی , محمد کافی , علیرضا کیانی , تعیین بهترین تابع آب-شوری کوشیا در اراضی شمال استان گلستان , آب و خاک , دوره ( ۲۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۲, صفحه ۱۳۹۵-۱۴۰۳
 118. جعفر نباتی , محمد کافی , احمد نظامی , پرویز رضوانی مقدم , علی معصومی , محمد زارع مهرجردی , بررسی تولید روغن و زیست توده در کشاورزی شور زیست توسط کوشیا کوشیا (Kochia scoparia) , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۲, صفحه ۶۱۵-۶۲۲
 119. محمد حسین نجفی مود , امین علیزاده , کامران داوری , محمد کافی , علی شهیدی , بررسی شاخصهای ارزیابی عملکرد و تعیین عمق بهینه آبیاری دو رقم پنبه تحت شوری‌های مختلف آب آبیاری , آب و خاک , دوره ( ۲۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۲, صفحه ۹۹۰-۹۹۸
 120. جعفر نباتی , محمد کافی , احمد نظامی , پرویز رضوانی مقدم , علی معصومی , محمد زارع مهرجردی , اثر تنش شوری بر عملکرد، اجزای عملکرد علوفه و خصوصیات مورفولوژیکی کوشیا Kochia scoparia , علوم گیاهان زراعی ایران , دوره ( ۴۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱, صفحه ۷۳۵-۷۴۳
 121. مسعود عزت احمدی , قربان نورمحمدی , مسعود قدسی , محمد کافی , ارزیابی تحمل به خشکی و استفاده از ذخایر ساقه ژنوتیپ های امید بخش گندم نان در شرایط تنش رطوبتی و فتوسنتزی متفاوت , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱, صفحه ۴۵۸-۷۶۹
 122. سمیرا صبوری راد , محمد کافی , احمد نظامی , محمد بنایان اول , بررسی ویژگیهای جوانه زنی بذر کوشیا در واکنش به دما و پتانسیل آب , تحقیقات مرتع و بیابان ایران , دوره ( ۱۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱, صفحه ۵۷۸-۵۹۲
 123. اعظم برزوئی , محمد کافی , حمیدرضا خزاعی , میر احمد موسوی , تأثیر شوری آب آبیاری بر صفات ریشه دو رقم حساس و مقاوم به شوری گندم وارتباط آن با عملکرد دانه در شرایط گلخانه , علوم و فنون کشت های گلخانه ای , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۰, صفحه ۹۵-۱۰۶
 124. امیر حق وردی , بیژن قهرمان , محمد کافی , کامران داوری , تحلیل آزمایش های گزینش شوری- کم آبیاری برای گندم بهاره در منطقه مشهد , علوم آب و خاک , دوره ( ۱۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۰, صفحه ۱-۱۰
 125. حمید رضا عشقی زاده , پرویز احسان زاده , حمید خوشگفتار منش , محمد کافی , پاسخ چهار دورگه ذرت به کمبود آهن و روی در محلول غذایی در شرایط کشت بدون خاک 1- رشد گیاه و ویژگ یهای فلورسانس کلروفیل برگ , علوم آب و خاک , دوره ( ۱۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۹, صفحه ۱۵۹-۱۶۸
 126. جمید رضا فنایی , محمد گلوی , محمد کافی , احمد قنبری , امیر حسین شیرانی راد , اثر تنش خشکی و مقادیر مختلف پتاسیم بر تجمع اسمولیت ها و کلروفیل دو گونه کلزا و خردل هندی , علوم آب و خاک , دوره ( ۱۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۹, صفحه ۱۴۱-۱۵۸
 127. محمد کافی , احسان کشمیری , مطالعه عملکرد و اجزای عملکرد توده بومی و رقم هندی زیره سبز(Cuminum cyminum) در شرایط خشکی و شوری , علوم باغبانی , دوره ( ۲۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۹, صفحه ۳۲۷-۳۳۴
 128. محمد کافی , شهرام رضوان بیدختی , سارا سنجانی , اثر زمان کاشت و تراکم بوته بر عملکرد و صفات مورفوفیزیولوژیکی گیاه موسیر در شرایط آب و هوایی مشهد , علوم باغبانی , دوره ( ۲۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۹, صفحه ۳۱۰-۳۱۹
 129. محمد زارع مهرجردی , جعفر نباتی , علی معصومی , عبدالرضا باقری , محمد کافی , ‫بررسی تحمل به شوری ریشه و شاخساره یازده ژنوتیپ نخود متحمل و حساس به خشکی‬ ‫در شرایط هیدروپونیک‬ , پژوهش های حبوبات ایران , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۹, صفحه ۸۳-۹۶
 130. شهرام رضوان بیدختی , احمد نظامی , محمد کافی , حمیدرضا خزاعی , بررسی اثر تنش یخ زدگی بر میزان نشت الکترولیت ها در گیاه دارویی و صنعتی موسیر (Allium altissimum Regel.) تحت شرایط کنترل شده , بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۸, صفحه ۳۷۱-۳۸۲
 131. علی اسکندری , حمیدرضا خزاعی , احمد نظامی , محمد کافی , عباس مجدآبادی , تاثیر رژیم آبیاری بر خصوصیات فیزیولوژیکی، عملکرد و کارآیی مصرف آب سیب زمینی در شرایط آب و هوایی مشهد , علوم باغبانی , دوره ( ۲۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۷, صفحه ۲۰۱-۲۱۰
 132. زینب رحیمی , محمد کافی , احمد نظامی , حمیدرضا خزاعی , تأثیر سطوح شوری و سیلیسیم بر برخی ویژگی های مورفوفیزیولوژیک گیاه دارویی خرفه(Portulaca oleracea L.) , تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران , دوره ( ۲۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۷, صفحه ۳۵۹-۳۷۴
 133. مرتضی گلدانی , پرویز رضوانی مقدم , مهدی نصیری محلاتی , محمد کافی , واکنش گیاه ذرت به تراکم بوته در مراحل مختلف فنولوژیکی , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶, صفحه ۱۳۹-۱۵۰
 134. حمیدرضا عشقی زاده سامانی , محمد کافی , خوش گفتار منش , خسرو عزیزی , پاسخ چهار ژنوتیپ گندم به تغذیه برگی روی در کی خاک آهکی , پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت , دوره ( ۹۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶, صفحه ۳۵-۴۳
 135. فرزاد حسین پناهی قروچائی , محمد کافی , مهدی پارسا , مهدی نصیری محلاتی , محمد بنایان اول , ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گندم مقاوم و حساس به خشکی تحت شرایط تنش رطوبتی با بهره گیری از مدل پنمن-مونتیث فائو , تنش های محیطی در علوم زراعی , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶, صفحه ۴۷-۶۳
 136. معصومه صالحی , محمد کافی , حمید رضا صادقی پور , اثر استفاده از آب آبیاری شور بر تولید زیست توده و میزان تجمع یونها در گیاه کوشیا , تنش های محیطی در علوم زراعی , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶, صفحه ۶۵-۷۵
 137. محمد کافی , غلامحسین حق نیا , غلامرضا زمانی , مجید رستمی , بررسی اثر متقابل تنش شوری و تغذیه معدنی بر عملکرد و اجزای عملکرد جو , پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت , دوره ( ۹۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶, صفحه ۱۰۴-۱۱۰
 138. سمیرا صبوری راد , محمد کافی , احمد نظامی , محمد بنایان اول , برآورد دماهای کمینه، بهینه و بیشینه جوانه زنی بذر کوشیا با استفاده از مدل پنج - پارامتری بتا , بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۵, صفحه ۱۹۱-۱۹۷
 139. علی اسکندری , حمیدرضا خزاعی , احمد نظامی , محمد کافی , مطالعه تاثیر رژیم آبیاری بر عملکرد و برخی از خصوصیات کیفی (Solanum tuberosum L.) سه رقم سیب زمینی , آب و خاک , دوره ( ۲۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۴, صفحه ۲۴۰-۲۴۷
 140. محمد کافی , جعفر نباتی , سعید خانی نژاد , علی معصومی , محمد زارع مهرجردی , ارزیابی‌خصوصیات علوفه‌ای توده‌های مختلف کوشیا (Kochia scoparia) با دو سطح شوری آب آبیاری , تولید گیاهان زراعی , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۳, صفحه ۱-۱۰
 141. مرتضی گلدانی , پرویز رضوانی مقدم , مهدی نصیری محلاتی , محمد کافی , بررسی کارآیی مصرف نور، شاخص های فنولوژیکی و فیزیولوژیکی هیبریدهای ذرت در تراکم های مختلف کاشت , پژوهش های تولید گیاهی , دوره ( ۱۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۳, صفحه ۱-۲۷
 142. اعظم برزوئی , محمد کافی , عباس مجدآبادی , اثر پرتوهای گاما بر برخی مکانیسمهای بیوشیمیایی دو ژنوتیپ گندم در شرایط گلخانه , علوم و فنون کشت های گلخانه ای , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۲, صفحه ۷۵-۸۴
 143. حمیدرضا عشقی زاده سامانی , محمد کافی , احمد نظامی , تأثیر شوری کلرید سدیم بر الگو و سرعت توسعه ریشه گیاه ارزن پادزهری , علوم و فنون کشت های گلخانه ای , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۲, صفحه ۱۳-۲۷
 144. مسعود عزت احمدی , قربان نور محمدی , مسعود قدسی , محمد کافی , اثر تنش رطوبتی و محدودیت منبع بر تجمع و انتقال مجدد مواد فتوسنتزی در ژنوتیپ های گندم , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۲, صفحه ۲۲۹-۲۴۱
 145. اعظم برزوئی , محمد کافی , حمیدرضا خزاعی , علی خراسانی , عباس مجد آبادی , مطالعه خصوصیات فیزیولوژیک و فعالیت آنزیم سوپر اکسید دسموتاز دو رقم حساس و متحمل به شوری گندم در مراحل مختلف رشد در اثر آبیاری با آب شور , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۲, صفحه ۱۹۰-۲۰۱
 146. میثم مجیدی خلیل آباد , امین علیزاده , محمد کافی , برآورد میزان تعرق گیاه با استفاده از اندازه گیری دمای برگ , آبیاری و زهکشی ایران , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۱, صفحه ۱۴۵-۱۵۷
 147. محمد کافی , عبدالرضا باقری , جعفر نباتی , محمد زارع مهرجردی , علی معصومی , بررسی تأثیر تنش شوری بر برخی متغیرهای فیزیولوژیک 11 ژنوتیپ‌ نخود در محیط هیدروپونیک , علوم و فنون کشت های گلخانه ای , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۱۲, صفحه ۵۵-۶۹
 148. حمیدرضا احیایی , مهدی پارسا , محمد کافی , مهدی نصیری محلاتی , اثر محلول پاشی متانول و دور آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم نخود , پژوهش های حبوبات ایران , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۱۰, صفحه ۳۷-۴۸
 149. محمد کافی , حمیدرضا خزاعی , سمیرا صبوری راد , تأثیر محدودیت منبع و مخزن بر عملکرد و اجزاء عملکرد زیره سبز , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۸, صفحه ۶۹-۷۴
 150. محمد کافی , زینب رحیمی , بررسی تأثیر سطوح مختلف شوری بر خصوصیات جوانه زنی گیاه خرفه , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۸, صفحه ۶۱۵-۶۲۲
 151. محمد کافی , غلام رضا زمانی , محسن پویان , مطالعه زراعی نمودن چهارگونه مرتعی شورپسند تحت آبیاری با آبهای خیلی شور , تحقیقات مرتع و بیابان ایران , دوره ( ۱۷ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۶, صفحه ۲۷۶-۲۹۱
 152. علی گنجعلی , محمد کافی , مژگان ثابت تیموری , تغییرات شاخص های فیزیولوژیکی ریشه و اندام هوایی نخود در واکنش به تنش خشکی , تنش های محیطی در علوم زراعی , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۶, صفحه ۳۵-۴۵
 153. سمیرا سبزواری , حمیدرضا خزاعی , محمد کافی , مطالعه اثر اسید هیومیک بر جوانه زنی چهار رقم گندم پاییزه (سایونز و سبلان) وبهاره (چمران و پیشتاز) , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۶, صفحه ۴۷۳-۴۸۰
 154. محمد کافی , احسان عیشی رضایی , متین حقیقی خواه , صادق قربانی , مطالعه اثر سطوح مختلف شوری و پرایمینگ بذر بر جوانه زنی و خصوصیات گیاهچه دو گونه دارویی خانواده مرکبان , بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۶, صفحه ۲۴۵-۲۵۵
 155. مژگان ثابت تیموری , محمد کافی , زینب اورسجی , کبری اروجی , اثر تنش خشکی، اندازه و پوشش بنه بر خصوصیات مورفواکوفیزیولوژیکی زعفران در شرایط گلخانه , بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۶, صفحه ۳۲۳-۳۳۴
 156. زینب رحیمی , محمد کافی , احمد نظامی , حمیدرضا خزاعی , بررسی تأثیر سطوح شوری و سیلیسیم بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه گیاه خرفه(Portulaca oleracea L.) , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۵, صفحه ۴۸۱-۴۸۸
 157. زینب رحیمی , محمد کافی , مقایسه تاثیر سطوح مختلف شوری و سیلیسیم در تولید زیست توده، مقدار سدیم و پتاسیم برگ و ریشه خرفه , آب و خاک , دوره ( ۲۴ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۴, صفحه ۳۶۷-۳۷۴
 158. سجاد صادقی لطف آبادی , محمد کافی , حمیدرضا خزاعی , بررسی اثرات تعدیل کنندگی کاربرد خاکی و محلولپاشی کلرید پتاسیم و کلرید کلسیم بر صفات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی گیاه سورگوم , آب و خاک , دوره ( ۲۴ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۴, صفحه ۳۸۵-۳۹۳
 159. مسعود عزت احمدی , قربان نور محمدی , مسعود قدسی , محمد کافی , اثر تنش رطوبتی و محلول پاشی یدید پتاسیم بر خصوصیات زراعی و عملکرد دانه ژنوتیپ های گندم نان , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۴, صفحه ۱۷۷-۱۸۶
 160. زینب رحیمی , محمد کافی , ارزیابی درجه حرارتهای کاردینال و تاثیر سطوح مختلف دما بر شاخص های جوانه زنی گیاه خرفهPortulaca oleracea , حفاظت گیاهان , دوره ( ۲۴ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۳, صفحه ۸۰-۸۶
 161. صادق قربانی , حمیدرضا خزاعی , محمد کافی , محمد بنایان اول , اثر کاربرد اسید هیومیک در آب آبیاری بر عملکرد و اجزاء عملکرد ذرت , بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۳, صفحه ۱۲۳-۱۳۱
 162. سهیل پارسا , محمد کافی , مهدی نصیری محلاتی , مطالعه اثرات سطوح شوری و نیتروژن بر محتوی نیتروژن ارقام گندم نان , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۱۱, صفحه ۳۴۷-۳۵۵
 163. مرتضی گلدانی , پرویز رضوانی مقدم , مهدی نصیری محلاتی , محمد کافی , کارایی مصرف نور در هیبریدهای ذرت با گروه های مختلف رسیدگی در پاسخ به تراکم , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۱۱, صفحه ۵۹۵-۶۰۴
 164. زینب رحیمی , محمد کافی , بررسی اثر سطوح مختلف تنش خشکی بر خصوصیات جوانه زنی خرفه , تنش های محیطی در علوم زراعی , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۱۰, صفحه ۸۷-۹۱
 165. شهرام رضوان , علیرضا دشتبان , محمد کافی , سارا سنجانی , ارزیابی اثر کاربرد سویه هایی از سودوموناس بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم در سطوح مختلف فسفر , بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۱۰, صفحه ۳۳-۴۰
 166. حمید رضا فنایی , محمد کافی , سازگاری فیزیولوژیکی گیاهان زراعی با شرائط تنش غرقابی , زیتون , دوره ( ۲۰۲ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۹, صفحه ۱-۹
 167. علیرضا دادخواه , محمد کافی , قربانعلی رسام , تاثیر فصل کاشت و تراکم گیاهی بر صفات رشد و عملکرد کمی و کیفی گیاه بابونه (Matricaria chamomilla) , علوم باغبانی , دوره ( ۲۳ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۹, صفحه ۱۰۰-۱۰۸
 168. حمید رضا فنایی , محمد گلوی , محمد کافی , احمد قنبری , احمد شیرانی راد , اثر مصرف کود پتاسیم و میزان آب آبیاری بر عملکرد دانه و کارایی مصرف آب در دو گونه کلزا (.Brassica napus L) و خردل هندی , علوم زراعی ایران , دوره ( ۱۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۸, صفحه ۲۷۱-۲۸۹
 169. سمیرا سبزواری , حمیدرضا خزاعی , محمد کافی , اثر اسید هیومیک بر رشد ریشه و بخش هوایی ارقام سایونز و سبلان , آب و خاک , دوره ( ۲۳ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۶, صفحه ۸۷-۹۳
 170. سیدمسعود ضیائی , محمد کافی , جواد شباهنگ , حمیدرضا خزاعی , محمدرضا سلیمانی اینانلو , اثر تراکم بوته و مرحله فنولوژیک برداشت بر عملکرد روغن و پروتئین کوشیا در شرایط آبیاری با آب شور , علوم آب و خاک , دوره ( ۴۷ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۳, صفحه ۶۴۵-۶۵۲
 171. محمدرضا سلیمانی اینانلو , محمد کافی , سیدمسعود ضیائی , جواد شباهنگ , کامران داوری , تأثیر کم آبیاری بر خصوصیات کمی وکیفی بذر دو توده بومی گیاه شورزیست کوشیا (Kochia scoparia L. Schrad )در شرایط آبیاری با آب شور , علوم کشاورزی و منابع طبیعی , دوره ( ۱۵ ) , تاریخ: ۱۳۸۷/۱۲, صفحه ۱۴۸-۱۵۶
 172. سیدمسعود ضیائی , حمیدرضا خزاعی , محمد کافی , جواد شباهنگ , محمدرضا سلیمانی اینانلو , اثر تراکم بوته و تعدادچین بر عملکرد و اجزای عملکرد علوفه و دانه کوشیا , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۸۷/۱۱, صفحه ۳۳۵-۳۴۲
 173. علی معصومی , محمد کافی , حمیدرضا خزاعی , اثرات فیزیولوژیک تنش خشکی ناشی از پلی اتیلن گلایکول بر جوانه زنی نخود , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۸۷/۱۱, صفحه ۴۵۳-۴۶۲
 174. احمد نظامی , جعفر نباتی , محمد کافی , محبوبه محسنی باب عبدانی , ارزیابی تحمل به شوری کوشیا (Kochia scoparia (L.) Schrad) در مرحله سبز شدن و گیاهچه‌ای , تنش های محیطی در علوم زراعی , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۷/۱۱, صفحه ۶۹-۷۷
 175. جواد حسن پور , محمد کافی , سید محمد جواد میر هادی , اثر تنش خشکی بر عملکرد و برخی خصوصیات فیزیولوژیک جو , علوم کشاورزی ایران , دوره ( ۳۹ ) , تاریخ: ۱۳۸۷/۱۰, صفحه ۱۶۵-۱۷۷
 176. محمدرضا سلیمانی اینانلو , محمد کافی , سیدمسعود ضیائی , جواد شباهنگ , تاثیر کم آبیاری بر عملکرد علوفه دو توده بومی گیاه شورزیست کوشیا در شرایط آبیاری با آب شور , آب و خاک , دوره ( ۲۲ ) , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۷, صفحه ۳۰۷-۳۱۸
 177. مجید جامی الاحمدی , محمد کافی , مهدی نصیری محلاتی , اثر شوری بر ویژگیهای بهره وری نوری گیاه جارو , پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت , دوره ( ۷۸ ) , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۳, صفحه ۱۷۶-۱۸۵
 178. محمد جواد ارشدی شریف آباد , حمیدرضا خزاعی , محمد کافی , بررسی تاثیر کود سرک نیتروژن با استفاده از کلروفیل متر بر عملکرد و اجزاء عملکرد سیب زمینی رقم آگریا , فن آوری زیستی در کشاورزی , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۳, صفحه ۳۳-۴۶
 179. محمد کافی , علی گنجعلی , فروغ عباسی , بررسی تغییرات آبسزیک اسید (ABA) بافت برگ و مقاومت روزنه‌ای در ژنوتیپ‌‌های مقاوم و حسّاس به خشکی نخود (Cicer arietinum L.). , علوم دانشگاه تهران , دوره ( ۳۳ ) , تاریخ: ۱۳۸۶/۱۱, صفحه ۱۹-۲۶
 180. محمد کافی , مجید رستمی بروجنی , اثر تنش خشکی در مرحله رشد زایشی بر عملکرد، اجزای عملکرد و درصد روغن سه رقم گلرنگ در شرائط آبیاری با آب شور , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۸۶/۰۵, صفحه ۱۲۱-۱۳۱
 181. محمد کافی , تأثیر تنش خشکی درمراحل مختلف رشد و بازده استفاده از آب پنج ژنوتیپ ارزن معمولی , علوم آب و خاک , تاریخ: ۱۳۸۶/۰۴
 182. احمد نظامی , عبدالرضا باقری , حمیدرحیمیان , محمد کافی , مهدی نصیری محلاتی , ارزیابی تحمل به یخ زدگی ژنوتیپهای نخود (Cicer arietinum L ) در شرایط کنترل شده , علوم آب و خاک , دوره ( ۱۰ ) , تاریخ: ۱۳۸۵/۱۲, صفحه ۲۵۷-۲۶۸
 183. علی گنجعلی , محمد کافی , عبدالرضا باقری , رهیافت هایی از مطالعات ریشه در گیاه نخود , علوم کشاورزی ایران , دوره ( ۱۳ ) , تاریخ: ۱۳۸۵/۱۲, صفحه ۱۷۹-۱۸۹
 184. رضا عباسی علی کمر , اسداله حجازی , غلامعلی اکبری , محمد کافی , اسکندر زند , بررسی اثر تراکم های کاشت مخلوط زیره سبز و نخود با تأکید بر کنترل علفهای هرز , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۸۵/۱۲, صفحه ۸۳-۹۴
 185. محمد کافی , مهدی نصیری محلاتی , استفاده از تجزیه علیت درتعیین حساسترین دوره رشد گندم (triticum aestivum) به تنش شوری , علوم و صنایع کشاورزی , دوره ( ۱۹ ) , تاریخ: ۱۳۸۴/۰۵, صفحه ۲۴-۳۴
 186. محمد کافی , احمد نظامی , اثرات فیزیولوژیک تنش خشکی ناشی از پلی اتیلن گلایکول بر جوانه‌زنی ژنوتیپ‌های عدس , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۸۴/۰۲, صفحه ۶۹-۸۰
 187. علی قنبری , حمید رحیمیان مشهدی , مهدی نصیری محلاتی , محمد کافی , مهدی راستگو , جنبه های اکوفیزیولوژیکی جوانه زنی شیرین بیان (Glycyrrhiza glabra L. ) در واکنش به دما , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۸۴/۰۲, صفحه ۲۶۳-۲۷۵
 188. علی گنجعلی , محمد کافی , عبدالرضا باقری , فرج اله شهریاری احمدی , گزینش برای تحمل به خشکی در ژنوتیپ های نخود (cicer arietinum l) , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۸۴/۰۲, صفحه ۱۰۳-۱۲۲
 189. احمد نظامی , عبدالرضا باقری , محمد کافی , علی اکبر محمودی , خداداد عابدی , بررسی کشت لگوم‌ها به عنوان محصول جایگزین آیش در گندم‌زارهای دیم شمال خراسان , علوم و صنایع کشاورزی , دوره ( ۱۹ ) , تاریخ: ۱۳۸۴/۰۱, صفحه ۱۹۱-۲۰۴
 190. علی معصومی , محمد کافی , احمد نظامی , سیدحسین حسینی , اثرات تنش خشکی روی برخی خصوصیات مورفولوژیک تعدادی از ژنوتیپهای نخود Cicer arietinum L. در شرایط گلخا , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۸۳/۱۲, صفحه ۲۷۷-۲۸۹
 191. محمد جواد ثقه الاسلامی , محمد کافی , اسلام مجیدی , قربان نورمحمدی , فرخ درویش , علی قاضی زاده , اثر تنش خشکی در مراحل مختلف رشد بر میزان قندهای محلول، درجه لوله شدن و میزان آب نسبی برگ برخی ژنوتیپ های ارزن معمولی (Panicum miliaceum L.) , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۸۳/۱۲, صفحه ۲۱۹-۲۳۱
 192. غلامرضا زمانی , حمید رحیمیان مشهدی , محمد کافی , عبدالرضا باقری , بررسی تاثیر شوری آب آبیاری و تراکم های یولاف وحشی (Avena ludoviciana) بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم (Triticum aestivum L. ) , علوم آب و خاک , دوره ( ۱۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۳/۱۱, صفحه ۳۵-۴۵
 193. محمد کافی , واکنش فنولوژیکی و مورفولوژیکی سه گونه ارزن به کم آبیاری , علوم و صنایع کشاورزی , تاریخ: ۱۳۸۳/۰۱
 194. جواد ثقه الاسلامی , محمد کافی , اسلام مجیدی , فرخ درویش , قربان نورمحمدی , تأثیر کم آبیاری برعملکرد و بازده استفاده از آب سه گونه ارزن , علوم و صنایع کشاورزی , تاریخ: ۱۳۸۳/۰۱
 195. علی گنجعلی , محمد کافی , عبدالرضا باقری , فرج اله شهریاری احمدی , بررسی روابط آلومتریک صفات مهم و اندام هوایی در گیاهچه‌های نخود (.L Cicer arietinum ) , علوم و صنایع کشاورزی , دوره ( ۱۸ ) , تاریخ: ۱۳۸۳/۰۱, صفحه ۶۷-۸۰
 196. محمد کافی , مهدی نصیری محلاتی , بررسی ویژگی های جوانی زنی بذر جارو kochia scoparia در واکنش به سطوح مختلف شوری در محیط کنترل شده , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۸۲/۱۲, صفحه ۱۵۱-۱۵۹
 197. محمد کافی , محمدحسن راشدمحصل , اثرات شوري بر رشد، عملكرد، تجمع املاح و درصد اسانس زيره سبز , پژوهشهای زراعی ایران , تاریخ: ۱۳۸۲/۰۲
 198. محمدحسن راشدمحصل , محمد کافی , مقايسه شاخص هاي رشدي و تجمع سديم و پتاسيم در هشت رقم مختلف گندم نان در شرايط تنش شوري , پژوهشهای زراعی ایران , تاریخ: ۱۳۸۲/۰۲
 199. محمدحسن راشدمحصل , محمد کافی , محمدحسین صابری , اثر شوري بر عملكرد واجزاء عملكرد هشت رقم گندم , علوم و صنایع کشاورزی , تاریخ: ۱۳۸۰/۱۲
 200. محمد کافی , تاثير پتانسيل آب و ماده ايجاد كننده آن بر جوانه زني سه گياه زراعي گندم چغندرقند و نخود , علوم و صنایع کشاورزی , تاریخ: ۱۳۷۹/۱۲