1. محمد کافی , بیژن سعادتیان , ارزیابی تغذیه نانو و میکرو سیلیسیم بر فتوسنتز و رنگیزه های گیاهچه های سیب زمینی در کشت هیدروپونیک , فرآیند و کارکرد گیاهی , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۱, صفحه ۲۸۱-۲۹۲
 2. محسن طریق الاسلامی , محمد کافی , احمد نظامی , رضا ضرغامی , تاثیر اسید سالیسیلیک در بهبود خسارت تنش سرمازدگی در هیبرید ذرت سینگل کراس 400 (Zea mays L.) , فرآیند و کارکرد گیاهی , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۱, صفحه ۲۸۱-۲۹۲
 3. شیوا اکبری , محمد کافی , شهرام رضوان بیدختی , اثرات تنش خشکی و تراکم کاشت بر برخی خصوصیات بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی دو اکوتیپ سیر (Allium sativum L) , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۱۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲, صفحه ۶۴۴-۶۶۵
 4. سعید خانی نژاد , حمیدرضا خزاعی , جعفر نباتی , محمد کافی , تأثیر سه گونه قارچ‌ میکوریز بر عملکرد و برخی خصوصیات فیزیولوژیک دو رقم سیب‌زمینی تحت تنش خشکی در شرایط کنترل شده , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۱۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲, صفحه ۵۵۸-۵۷۴
 5. بیژن سعادتیان , محمد کافی , محمد بنایان اول , جعفر نباتی , ارزیابی اثر محلول پاشی ذرات نانو و میکرو سیلیکات سدیم بر خصوصیات فتوسنتزی برگ گیاهچه سیب زمینی در مرحله استولون دهی , علوم و فنون کشت های گلخانه ای , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱, صفحه ۱۱۱-۱۲۲
 6. سیامک فولادی , مرتضی گلدانی , رضا قربانی , محمد کافی , بررسی اثر تنش خشکی، شوری و انجماد بر برخی صفات جوانه زنی بذور شلغم هرز , پژوهش علفهای هرز , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۰, صفحه ۴۱-۵۷
 7. حمید رضا مهرآبادی , احمد نظامی , محمد کافی , رمضانی مقدم , ارزیابی خصوصیات مرفوفیزیولوژیک ارقام پنبه (Gossypium hirsutum) تحت تنش کمبود آب در مرحله گیاهچه ای , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۱۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹, صفحه ۴۰۳-۴۱۴
 8. محمد کافی , احسان کشمیری , تغییرات شاخص‌های رشدی توده بومی زیره‌سبز (Cuminum cyminum L.) و رقم هندی در پاسخ به شوری و تعداد آب آبیاری , بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹, صفحه ۴۶۳-۴۷۵
 9. همایون چگنی , مرتضی گلدانی , امیر حسین شیرانی راد , محمد کافی , اثر پیری تسریع شده بر شاخصهای جوانه زنی لاینهای امید بخش کلزا , پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۷, صفحه ۲۰۹-۲۱۷
 10. هدایت اله کریم زاده سورشجانی , احمد نظامی , محمد کافی , محمود رضا تدین , بررسی تغییرات هدایت روزنه ای، دمای سایه‌انداز گیاهی و آب برگ ژنوتیپ های لوبیا چیتی در شرایط کم آبیاری , فیزیولوژی گیاهان زراعی , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶, صفحه ۱۰۵-۱۲۰
 11. علی کمندی , احمد نظامی , محمد کافی , جعفر نباتی , تأثیر هگزاکونازول و پنکونازول بر تحمل به سرما در گیاه کوشیا (Kochia scoparia) , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۱۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۳, صفحه ۲۱-۳۶
 12. محبوبه ناصری , حسین آروئی , محمد کافی , سیدحسین نعمتی , تأثیر آب شور بر ویژگی‌های فیزیولوژیک شنبلیله در کشت هیدروپونیک , پژوهش آب در کشاورزی , دوره ( ۳۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۲, صفحه ۶۵-۷۱
 13. نجمه خلیلی , کامران داوری , امین علیزاده , حسین انصاری , حجت رضایی پژند , محمد کافی , بیژن قهرمان , ارزیابی عملکرد دو مدل LARS-WG و ClimGen در تولید سری های زمانی بارش و درجه حرارت در ایستگاه تحقیقات دیم سیساب، خراسان شمالی , آب و خاک , دوره ( ۳۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۲, صفحه ۳۲۲-۳۳۳
 14. علیرضا نوری , احمد نظامی , محمد کافی , حسن پناه , ارزیابی تحمل به کم آبی 10 رقم سیب زمینی بر اساس (Solanum tuberosum L.) برخی صفات فیزیولوژیکی و عملکرد غده در منطقه اردبیل , اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی , دوره ( ۱۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۱, صفحه ۲۴۳-۲۶۸
 15. آزاده موسوی بزاز , علی تهرانی فر , محمد کافی , علی گزانچیان , محمود شور , تأثیر شوری بر جوانه‌زنی و رشد گیاهچه در توده‌های بومی گراس فسکویه بلند در ایران , علوم باغبانی , دوره ( ۲۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۲, صفحه ۲۶۹-۲۷۶
 16. عبدالرضا صداقتی , محمد کافی , شهرام رضوان بیدختی , شیوا اکبری , اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد و محتوی آلیسین دو اکوتیپ گیاه دارویی سیر (Allium sativum L) , تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران , دوره ( ۳۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۲, صفحه ۱۰۲۴-۱۰۳۴
 17. وحید یزدانی , کامران داوری , بیژن قهرمان , محمد کافی , مدل سازی تأثیر توامان تنش شوری و کم آبی بر مولفه های رشد و عملکرد دو رقم کلزا , علوم و مهندسی آبیاری , دوره ( ۳۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱, صفحه ۱۳۷-۱۵۴
 18. محمد آشنا , محمد کافی , احمد جعفرنژاد , محمد رضا شریفی , بررسی تاثیر تاریخ کاشت و نیتروژن بر مراحل نموی ارقام گندم و رابطه آن با عملکرد و اجزای عملکرد در منطقه نیشابور , تولید گیاهان زراعی , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱, صفحه ۱۴۳-۱۶۲
 19. احد فعالیان , حسین انصاری , محمد کافی , امین علیزاده , مهنوش مقدسی , اثر تنش های همزمان شوری و خشکی بر عملکرد گوجه فرنگی در کشت بدون خاک , پژوهش آب در کشاورزی , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۰, صفحه ۴۴۷-۴۶۳
 20. مجید دشتی , محمد کافی , حسین توکلی , مهدی میرزا , احمد نظامی , تأثیر تنش یخ زدگی بر شاخص های مورفوفیزیولوژیکی و فلورسانس کلروفیل گیاه دارویی نوروزک (Salvia leriifolia Benth.) در مرحله گیاهچه ای , پژوهش های گیاهی , دوره ( ۲۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۰, صفحه ۹۶۲-۹۷۳
 21. علی کمندی , احمد نظامی , محمد کافی , جعفر نباتی , تاثیر غلظت‌های مختلف پاکلوبوترازول بر کاهش اثرات تنش یخ‌زدگی در دو توده کوشیا (Kochia scoparia) , تنش های محیطی در علوم زراعی , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۹, صفحه ۳۱۹-۳۳۴
 22. حمید رضا مهرآبادی , احمد نظامی , محمد کافی , محمد رضا رمضانی مقدم , بررسی عملکرد، اجزاء عملکرد، ضرایب همبستگی و تجزیه علیت ارقام پنبه در شرایط تنش خشکی , تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۹, صفحه ۲۱۷-۲۲۷
 23. احد فعالیان , حسین انصاری , محمد کافی , امین علیزاده , مهنوش مقدسی , اثر تنش‌های همزمان شوری و خشکی بر اقتصاد تولید کشت بدون خاک گوجه‌فرنگی گلخانه‌ای , پژوهش آب در کشاورزی , دوره ( ۲۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۷, صفحه ۳۱۷-۳۳۰
 24. مجید دشتی , محمد کافی , حسین توکلی , مجید میرزا , مطالعه برخی شاخص‌های مورفو فیزیولوژیک گیاه دارویی نوروزک در شرایط تنش کمبود آب , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۱۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶, صفحه ۲۹۸-۳۰۷
 25. جعفر نباتی , محمد کافی , سعید خانی نژاد , علی معصومی , محمد زارع مهرجردی , احسان کشمیری , ارزیابی اثر تنش شوری بر برخی از خصوصیات فتوسنتزی پنج توده کوشیا , تولید گیاهان زراعی , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶, صفحه ۷۷-۹۵
 26. زهرا قشلاقی , رضا خراسانی , غلامحسین حق نیا , محمد کافی , تاثیر مقدار نیترات و زمان برداشت بر غلظت آهن، روی، مس، پتاسیم و فعالیت آنزیم نیترات ردوکتاز در کاهو و اسفناج , تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶, صفحه ۳۱۵-۳۳۰
 27. طیبه خیرخواه , احمد نظامی , محمد کافی , قربانعلی اسدی , ارزیابی تحمل به یخ زدگی گیاه نعناع فلفلی (Mentha piperita L.) رشد یافته در مزرعه تحت شرایط آزمایشگاهی با بهره گیری از شاخص نشت الکترولیت ها , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۱۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۵, صفحه ۲۶۹-۲۷۷
 28. منصوره احمدی , مدرس ثانوی , محمد کافی , فاطمه سفیدکن , سعید ملک زاده شفارودی , ارزیابی تنوع ژنتیکی برخی از جمعیت‏های گیاه دارویی نوروزک (Salvia leriifolia) با استفاده از نشانگر مولکولی ISSR , تحقیقات ژنتیک و اصلاح گیاهان مرتعی و جنگلی ایران , دوره ( ۲۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۵, صفحه ۱-۱۲
 29. مجید دشتی , مجید میرزا , محمد کافی , حسین توکلی , بررسی تأثیر تنش کمبود آب بر عملکرد و ترکیب‌های اسانس گیاه دارویی نوروزک (Salvia leriifolia Benth.) , تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران , دوره ( ۳۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳, صفحه ۲۶۲-۲۷۴
 30. بیژن سعادتیان , محمد کافی , بررسی نقش تغذیه‌ای نانو ذرات سیلیسیم در ویژگی‌های فیزیولوژیک و تولید ریزغده سیب‌زمینی , پژوهش های تولید گیاهی , دوره ( ۲۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳, صفحه ۱۷۳-۱۷۹
 31. همایون چگنی , مرتضی گلدانی , امیر حسین شیرانی راد , محمد کافی , بررسی اثر تنش خشکی بر شاخصهای جوانه زنی لاینهای امیدبخش کلزا , فیزیولوژی گیاهان زراعی , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳, صفحه ۲۹-۴۱
 32. مجید دشتی , محمد کافی , حسین توکلی , مجید میرزا , تأثیر تنش کمبود آب بر روابط آب، فتوسنتز و تجمع اسمولایتها در گیاه دارویی نوروزک (.Salvia leriifolia Benth , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۱۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲, صفحه ۸۱۳-۸۲۱
 33. وحید یزدانی , بیژن قهرمان , کامران داوری , محمد کافی , اثرات تنش شوری و کم آبیاری بر شاخص کارایی مصرف آب دو رقم کلزا , مهندسی منابع آب , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲, صفحه ۶۷-۸۴
 34. وحید یزدانی , کامران داوری , بیژن قهرمان , محمد کافی , ارزیابی عملکرد کلزا به صورت تابعی از ارتفاع آب آبیاری و شوری در منطقه مشهد , مهندسی آبیاری و آب ایران , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲, صفحه ۳۲-۵۳
 35. سمیرا سبزواری , محمد کافی , محمد بنایان اول , حمیدرضا خزاعی , مطالعه نیاز حرارتی، صفات رشدی و عملکرد دو گونه موسیرایرانی .Allium altissimum Regel و .A. hertifulium Boiss در تیمارهای مختلف تراکم، وزن پیاز و حذف ساقه گل دهنده , بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲, صفحه ۸۳۶-۸۴۷
 36. بیژن سعادتیان , محمد کافی , مطالعه زادآوری و برخی خصوصیات جوانه‌زنی بذر حاصل از علف‌هرز چاودار وحشی (Secale cereale) در تداخل با ارقام گندم نان , فناوری تولیدات گیاهی , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲, صفحه ۱-۱۰
 37. سعید خانی نژاد , حمیدرضا خزاعی , جعفر نباتی , محمد کافی , تأثیر گونه های مختلف قارچ میکوریزا بر عملکرد دو رقم سیب زمینی در شرایط کنترل شده , علوم باغبانی , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱, صفحه ۵۱۷-۵۲۳
 38. جعفر نباتی , محمد کافی , احمد نظامی , پرویز رضوانی مقدم , علی معصومی , محمد زارع مهرجردی , اثر زمان اعمال سطوح مختلف تنش شوری بر برخی ویژگی‌های کمی و کیفی علوفه کوشیا (Kochia scoparia) , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۱۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۰, صفحه ۶۱۳-۶۲۰
 39. طاهره خورسندی , احمد نظامی , محمد کافی , مرتضی گلدانی , اثرات سرمای دیررس بهاره بر گیاه سیاهدانه (Nigella sativa L.) تحت شرایط کنترل شده , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۱۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۰, صفحه ۶۶۵-۶۷۶
 40. فاطمه جوادی هدایت آباد , احمد نظامی , محمد کافی , جواد شباهنگ , واکنش عملکرد اکوتیپ های سیاهدانه (Nigella sativa L.) به زمانهای کاشت در شرایط مشهد , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۱۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۰, صفحه ۶۳۲-۶۴۰
 41. نجمه خلیلی , کامران داوری , امین علیزاده , محمد کافی , حسین انصاری , شبیه سازی عملکرد گندم دیم با استفاده از مدل گیاهی آکواکراپ، مطالعه موردی ایستگاه تحقیقات کشاورزی دیم سیساب، خراسان شمالی , آب و خاک , دوره ( ۲۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۰, صفحه ۹۳۰-۹۳۹
 42. سید فاضل فاضلی کاخکی , احمد نظامی , مهدی پارسا , محمد کافی , ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد 43 لاین و اکوتیپ کنجد (Sesamum indicum L.) تحت شرایط آبیاری با آب شور , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۱۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۹, صفحه ۳۷۸-۳۸۶
 43. فرزاد حسین پناهی قروچائی , محمد کافی , مهدی پارسا , مهدی نصیری محلاتی , محمد بنایان اول , ارزیابی مدلی برای شبیه سازی رشد و نمو گندم تحت شرایط تنش خشکی , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۱۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۹, صفحه ۳۸۷-۴۰۲
 44. جعفر نباتی , محمد کافی , سعید خانی نژاد , علی معصومی , محمد زارع مهرجردی , ارزیابی خصوصیات کیفی علوفه‌ پنج توده کوشیا (Kochia scoparia) به منظور استفاده در کشاورزی شور زیست در ایران , تنش های محیطی در علوم زراعی , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۹, صفحه ۱۹۵-۲۰۶
 45. سید فاضل فاضلی کاخکی , احمد نظامی , مهدی پارسا , محمد کافی , ارزیابی مولفه های جوانه زنی و رشد گیاهچه اکوتیپ های کنجد (Sesamum indicum L.) در شرایط تنش شوری , تنش های محیطی در علوم زراعی , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۹, صفحه ۲۱۷-۲۳۲
 46. جعفر نباتی , احسان کشمیری , محمد کافی , محمد زارع مهرجردی , سعید خانی نژاد , علی نوروزیان , تعامل کلسیم و پتاسیم در ترمیم اثرات منفی تنش شوری در کوشیا , فرآیند و کارکرد گیاهی , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۹, صفحه ۱۱۱-۱۲۱
 47. حسین آروئی , محبوبه ناصری , سیدحسین نعمتی , محمد کافی , تأثیر سیلیس در کاهش اثرات تنش شوری در گیاه شنبلیله Trigonella foenum- graecum , پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت , دوره ( ۱۰۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۹, صفحه ۱۶۵-۱۷۲
 48. زهرا قشلاقی , رضا خراسانی , غلامحسین حق نیا , محمد کافی , تأثیر عنصر روی و زمان برداشت بر کاهش انباشت نیترات و فعالیت آنزیم نیترات ردوکتاز در کاهو و اسفناج در محیط آبکشت , علوم و فنون کشت های گلخانه ای , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۷, صفحه ۱۱۳-۱۲۴
 49. میلاد شریف روحانی , محمد کافی , احمد نظامی , تأثیر رژیم آبیاری و عمق کاشت بر عملکرد و اجزاء عملکرد گیاه دارویی و صنعتی موسیر (Allium altissimum Regel.) در شرایط آب و هوایی مشهد , بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶, صفحه ۲۱۹-۲۲۸
 50. سعید خانی نژاد , محمد کافی , جعفر نباتی , اثر سطوح مختلف کود اوره و سوپر فسفات تریپل بر خصوصیات فیزیولوژیکی کوشیا (Kochia scoparia) در شرایط تنش شوری , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۱۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶, صفحه ۱۹۶-۲۰۶
 51. حسین باقرزاده سکه , محمد فرزام , محمد کافی , بررسی امکان سبز شدن و استقرار اولیه گونه های مرتعی Eurotia ceratoides, Agropyron desertorum, و Salsola arbuscularis در خاک زیراشکوب گیاه Salsola arbusciliformis در شرایط کشت گلدانی , مرتعداری , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶, صفحه ۶۰-۷۲
 52. حمیدرضا عشقی زاده سامانی , محمد کافی , احمد نظامی , خوش گفتار منش , تأثیر شوری بر وضعیت آب برگ، غلظت پرولین، کل قندهای محلول و فعالیت آنتی اکسیدانی گیاه ارزن پادزهری , علوم و فنون کشت های گلخانه ای , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۴, صفحه ۱۱-۲۴
 53. محمد کافی , فرزاد حسین پناهی قروچائی , تاثیر کم آبیاری بر عملکرد، اجزای عملکرد و کارایی مصرف آب ارقام گندم در مشهد , پژوهش آب در کشاورزی , دوره ( ۲۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۳, صفحه ۵۷۷-۵۸۷
 54. بیژن سعادتیان , محمد کافی , فاطمه سلیمانی , ارزیابی نقش خصوصیات کانوپی بر شاخص تحمل ارقام گندم در تداخل با علف هرز چاودار وحشی (Secale cereale , پژوهش های تولید گیاهی , دوره ( ۲۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۳, صفحه ۱-۲۴
 55. جعفر نباتی , محمد کافی , احمد نظامی , پرویز رضوانی مقدم , علی معصومی , محمد زارع مهرجردی , اثر تنش شوری در مراحل مختلف رشد بر برخی ویژگی‌های فیزیولوژیک و فعالیت آنتی اکسیدانت‌ها در کوشیا (Kochia scoparia) , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۱۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۲, صفحه ۱۷-۲۶
 56. بیژن سعادتیان , محمد کافی , فاطمه سلیمانی , اثر رقابت بین گونه‌ای طی نمو بذر روی گیاه مادری گندم بر خصوصیات کمی و کیفی بذر حاصله. مجله تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی , تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۱, صفحه ۱۱-۲۳
 57. جعفر نباتی , محمد کافی , احمد نظامی , پرویز رضوانی مقدم , علی معصومی , محمد زارع مهرجردی , اثر شوری بر سلولز، همی سلولز و لیگنین ساقه و برگ و خصوصیات دیواره های سلولی ساقه کوشیا (Kochia scoparia) , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۱۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱, صفحه ۵۵۱-۵۶۱
 58. حمیدرضا عشقی زاده سامانی , محمد کافی , احمد نظامی , حسین خوشگفتار منش , تاثیر شوری آب آبیاری بر برخی ویژگی های زراعی، عملکرد و کارایی مصرف آب گیاه ارزن پادزهری Panicum antidotale Retz L , پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱, صفحه ۱۸۱-۱۹۱
 59. جعفر نباتی , محمد کافی , احمد نظامی , پرویز رضوانی مقدم , علی معصومی , محمد زارع مهرجردی , مطالعه ارزش غذایی علوفه گیاه شورزیست کوشیا (Kochia scoparia) در شرایط تنش شوری , تنش های محیطی در علوم زراعی , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱, صفحه ۱۲۳-۱۳۶
 60. زهرا شیرمحمدی علی اکبرخانی , حسین انصاری , امین علیزاده , محمد کافی , ارزیابی توابع تولید آب – شوری- عملکرد در ذرت علوفه‌ای در استان خراسان رضوی , آبیاری و زهکشی ایران , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۹, صفحه ۵۳۵-۵۴۳
 61. علی کمندی , احمد نظامی , محمد کافی , سید ابوالفضل جوادیان , واکنش اکوتیپ های کوشیا (Kochia scoparia) به تاریخ کاشت در شرایط آب و هوایی مشهد , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۱۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۸, صفحه ۴۳۷-۴۴۵
 62. معصومه مدرس , مهرداد لاهوتی , جواد اصیلی , محمد کافی , علی رمضانی , بهینه‌سازی کشت کالوس برگ گیاه Salvia leriifolia برای تولید اسید‌های فنولیک , فرآیند و کارکرد گیاهی , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶, صفحه ۶۵-۷۳
 63. سعید خانی نژاد , محمد کافی , حمیدرضا خزاعی , جواد شباهنگ , جعفر نباتی , بررسی اثر سطوح مختلف نیتروژن و فسفر بر خصوصیات و عملکرد علوفه ای کوشیا در آبیاری با دو سطح شوری , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۱۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶, صفحه ۲۷۵-۲۸۲
 64. محمدعلی فرجیان مشهدی , محمد کافی , احمد نظامی , مطالعه کمی و کیفی تولید علوفه در کشت مخلوط کوشیا (Kochia scoparia L.) با ارزن پادزهری (Panicum antidotale Retz.) تحت شرایط آبیاری با آب شور , بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶, صفحه ۱۵۳-۱۶۰
 65. شهرام ریاحی نیا , حمیدرضا خزاعی , محمد کافی , احمد نظامی , تأثیر تنش خشکی و سطوح مختلف نیتروژن خاک بر برخی ویژگی‌های بیوشیمیایی ارقام سورگوم دانه‌ای در شرایط گلخانه , علوم و فنون کشت های گلخانه ای , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶, صفحه ۶۱-۷۰
 66. حسین باقرزاده سکه , محمد فرزام , محمد کافی , بررسی الگوی زمانی و مکانی تجمع املاح در اندام ها و خاک زیراشکوب گیاه مرتعی زالکچه(Salsola arbusculiformis Drob) , مرتع , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶, صفحه ۲۹-۳۸
 67. بیژن سعادتیان , محمد کافی , فاطمه سلیمانی , نگرشی کاربردی در پیش بینی تولید و سود اقتصادی ارقام گندم (Triticum aestivum L.) در تداخل با چاودار وحشی (Secale cereale) با استفاده از مدل های رگرسیونی , تولید گیاهان زراعی , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۳, صفحه ۱۴۹-۱۷۰
 68. بیژن سعادتیان , محمد کافی , فاطمه سلیمانی , گودرز احمد وند , ارزیابی مدل‌های تجربی رقابت در پیش بینی کاهش عملکرد ارقام گندم (Triticum aestivum L.) در تداخل با علف هرز چاودار وحشی (Secale cereale) , تحقیقات غلات , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۳, صفحه ۶۹-۸۲
 69. محمد کافی , جعفر نباتی , محمد زارع مهرجردی , مرتضی گلدانی , سعید خانی نژاد , احسان کشمیری , علی نوروزیان , بررسی اثرات بهبود دهندگی کلسیم و پتاسیم بر خصوصیات فیزیولوژیک کوشیا (Kochia scoparia) تحت تنش شوری , تنش های محیطی در علوم زراعی , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۲, صفحه ۱۸۱-۱۹۰
 70. هاجر ملتی نوخندان , محمد کافی , فریدون ملتی , فرزاد نجفی , مروری بر گونه پونه سای برگه دار (.Nepeta bracteata Benth) و بررسی اتنوبوتانی آن در چند شهرستان در استان خراسان رضوی , داروهای گیاهی-Journal of Herbal Drugs , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۲, صفحه ۲۲۳-۲۳۲
 71. امیر حق وردی , بیژن قهرمان , کامران داوری , محمد کافی , کاربرد مرحله یکم روش رویه پاسخ در مطالعات کشاورزی: بهینه سازی تنش های کم آبی و شوری برای گندم بهاره , آب و خاک , دوره ( ۲۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱, صفحه ۱۳۸۴-۱۳۹۴
 72. سمیرا صبوری راد , محمد کافی , احمد نظامی , محمد بنایان اول , بررسی رفتار جوانه زنی بذر کوشیا (Kochia scoparia L. Schard) در واکنش به درجه حرارت ها و تنش های مختلف شوری , بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۰, صفحه ۲۸۲-۲۹۳
 73. فرزاد حسین پناهی , محمد کافی , مهدی پارسا , مهدی نصیری محلاتی , محمد بنایان اول , بهره گیری از رهیافت مدلسازی در طراحی تیپ ایده آل گندم برای شرایط تنش خشکی , پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۰, صفحه ۱۲۳-۱۴۷
 74. اعظم برزویی , محمد کافی , میر احمد موسوی , علی خراسانی , تأثیر شوری و کود نیتروژن بر عملکرد و کارآیی مصرف کود در گندم با استفاده از ایزوتوپ پایدار15N , پژوهش آب در کشاورزی , دوره ( ۲۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۰, صفحه ۵۰۱-۵۱۷
 75. ایمان حسام عارفی , محمد کافی , حمیدرضا خزاعی , محمد بنایان اول , بررسی اثر سطوح مختلف نیتروژن، فسفر و پتاسیم بر عملکرد، فتوسنتز و پیگمانتهای Allium ) فتوسنتزی، کلروفیل و غلظت نیتروژن اجزای گیاه دارویی و صنعتی موسیر , بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۹, صفحه ۲۰۷-۲۱۴
 76. علی معصومی , محمد کافی , جعفر نباتی , حمیدرضا خزاعی , کامران داوری , محمد زارع مهرجردی , اثر تنش خشکی بر وضعیت آبی و نشت الکترولیت برگ، فتوسنتز و فلورسانس کلروفیل در مراحل مختلف رشدی دو توده کوشیا (Kochia scoparia) در شرایط شور , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۱۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۹, صفحه ۴۷۶-۴۸۴
 77. سمیرا صبوری راد , محمد کافی , علی اسکندری , یونس شرقی , بررسی امکان افزایش تحمل به شوری بذر کوشیا (Kochia scopariaL) به عنوان یک گیاه علوفه ­ای جدید با استفاده از روش پرتوتابی گاما , کشاورزی بوم شناختی , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۹, صفحه ۳۱-۴۱
 78. فرزاد حسین پناهی قروچائی , محمد کافی , ارزیابی بودجه انرژی و بهره وری آن در مزارع تولید سیب زمینی استان کردستان، مطالعه موردی: دشت دهگلان , بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶, صفحه ۱۵۹-۱۶۹
 79. علیرضا دادخواه , مجید امینی دهقی , محمد کافی , بررسی تاثیر سطوح مختلف کودهای نیتروژن و فسفر بر عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی بابونه آلمانی Matricaria recutita , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۱۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶, صفحه ۳۲۱-۳۲۶
 80. محمد حسین نجفی مود , امین علیزاده , کامران داوری , محمد کافی , علی شهیدی , تعیین تابع برتر آب-شوری-عملکرد در دو رقم پنبه , آب و خاک , دوره ( ۲۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶, صفحه ۶۷۲-۶۷۹
 81. جعفر نباتی , محمد کافی , احمد نظامی , پرویز رضوانی مقدم , علی معصومی , محمد زارع مهرجردی , بررسی تأثیر تنش شوری در مراحل مختلف رشدی بر خصوصیات کمی و کیفی علوفه کوشیا , تولید گیاهان زراعی , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶, صفحه ۱۱۱-۱۲۸
 82. محبوبه ناصری , حسین آروئی , سیدحسین نعمتی , محمد کافی , تأثیر سطوح مختلف شوری و سیلسیوم بر تولید زیست توده، مقدار سدیم و پتاسیم اندام هوایی گیاه دارویی شنبلیله , آب و خاک , دوره ( ۲۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۴, صفحه ۵۰۸-۵۱۴
 83. علیرضا دادخواه , محمد کافی , تاثیر تنش شوری بر جوانه زنی و رشد گیاهچه چهار گیاه دارویی گشنیز، اسفرزه، خاکشیر و خرفه , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۱۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۳, صفحه ۲۵-۳۲
 84. مسعود عزت احمدی , قربان نورمحمدی , مسعود قدسی , محمد کافی , ارزیابی کارایی مصرف آب و نور ژنوتیپ‌های گندم نان در شرایط رطوبتی و فتوسنتزی متفاوت , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۱۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۳, صفحه ۲۲۵-۲۳۹
 85. سید فاضل فاضلی کاخکی , احمد نظامی , مهدی پارسا , محمد کافی , به گزینی برای تحمل به شوری در کنجد (Sesamum indicum L.) تحت شرایط مزرعه 1- خصوصیات فنولوژیک و مورفولوژیک , بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۲, صفحه ۲۰-۳۲
 86. احد فعالیان , حسین انصاری , محمد کافی , بررسی اثرات شوری های مختلف آب آبیاری بر صفات کمی و کیفی گوجه فرنگی زیتونی هیدروپونیک , آب و خاک , دوره ( ۲۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۲, صفحه ۱۴۲۱-۱۴۳۳
 87. معصومه صالحی , محمد کافی , علیرضا کیانی , تعیین بهترین تابع آب-شوری کوشیا در اراضی شمال استان گلستان , آب و خاک , دوره ( ۲۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۲, صفحه ۱۳۹۵-۱۴۰۳
 88. جعفر نباتی , محمد کافی , احمد نظامی , پرویز رضوانی مقدم , علی معصومی , محمد زارع مهرجردی , بررسی تولید روغن و زیست توده در کشاورزی شور زیست توسط کوشیا کوشیا (Kochia scoparia) , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۲, صفحه ۶۱۵-۶۲۲
 89. محمد حسین نجفی مود , امین علیزاده , کامران داوری , محمد کافی , علی شهیدی , بررسی شاخصهای ارزیابی عملکرد و تعیین عمق بهینه آبیاری دو رقم پنبه تحت شوری‌های مختلف آب آبیاری , آب و خاک , دوره ( ۲۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۲, صفحه ۹۹۰-۹۹۸
 90. جعفر نباتی , محمد کافی , احمد نظامی , پرویز رضوانی مقدم , علی معصومی , محمد زارع مهرجردی , اثر تنش شوری بر عملکرد، اجزای عملکرد علوفه و خصوصیات مورفولوژیکی کوشیا Kochia scoparia , علوم گیاهان زراعی ایران , دوره ( ۴۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱, صفحه ۷۳۵-۷۴۳
 91. مسعود عزت احمدی , قربان نورمحمدی , مسعود قدسی , محمد کافی , ارزیابی تحمل به خشکی و استفاده از ذخایر ساقه ژنوتیپ های امید بخش گندم نان در شرایط تنش رطوبتی و فتوسنتزی متفاوت , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱, صفحه ۴۵۸-۷۶۹
 92. سمیرا صبوری راد , محمد کافی , احمد نظامی , محمد بنایان اول , بررسی ویژگیهای جوانه زنی بذر کوشیا در واکنش به دما و پتانسیل آب , تحقیقات مرتع و بیابان ایران , دوره ( ۱۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱, صفحه ۵۷۸-۵۹۲
 93. اعظم برزوئی , محمد کافی , حمیدرضا خزاعی , میر احمد موسوی , تأثیر شوری آب آبیاری بر صفات ریشه دو رقم حساس و مقاوم به شوری گندم وارتباط آن با عملکرد دانه در شرایط گلخانه , علوم و فنون کشت های گلخانه ای , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۰, صفحه ۹۵-۱۰۶
 94. امیر حق وردی , بیژن قهرمان , محمد کافی , کامران داوری , تحلیل آزمایش های گزینش شوری- کم آبیاری برای گندم بهاره در منطقه مشهد , علوم آب و خاک , دوره ( ۱۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۰, صفحه ۱-۱۰
 95. حمید رضا عشقی زاده , پرویز احسان زاده , حمید خوشگفتار منش , محمد کافی , پاسخ چهار دورگه ذرت به کمبود آهن و روی در محلول غذایی در شرایط کشت بدون خاک 1- رشد گیاه و ویژگ یهای فلورسانس کلروفیل برگ , علوم آب و خاک , دوره ( ۱۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۹, صفحه ۱۵۹-۱۶۸
 96. جمید رضا فنایی , محمد گلوی , محمد کافی , احمد قنبری , امیر حسین شیرانی راد , اثر تنش خشکی و مقادیر مختلف پتاسیم بر تجمع اسمولیت ها و کلروفیل دو گونه کلزا و خردل هندی , علوم آب و خاک , دوره ( ۱۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۹, صفحه ۱۴۱-۱۵۸
 97. محمد کافی , احسان کشمیری , مطالعه عملکرد و اجزای عملکرد توده بومی و رقم هندی زیره سبز(Cuminum cyminum) در شرایط خشکی و شوری , علوم باغبانی , دوره ( ۲۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۹, صفحه ۳۲۷-۳۳۴
 98. محمد کافی , شهرام رضوان بیدختی , سارا سنجانی , اثر زمان کاشت و تراکم بوته بر عملکرد و صفات مورفوفیزیولوژیکی گیاه موسیر در شرایط آب و هوایی مشهد , علوم باغبانی , دوره ( ۲۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۹, صفحه ۳۱۰-۳۱۹
 99. محمد زارع مهرجردی , جعفر نباتی , علی معصومی , عبدالرضا باقری , محمد کافی , ‫بررسی تحمل به شوری ریشه و شاخساره یازده ژنوتیپ نخود متحمل و حساس به خشکی‬ ‫در شرایط هیدروپونیک‬ , پژوهش های حبوبات ایران , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۹, صفحه ۸۳-۹۶
 100. شهرام رضوان بیدختی , احمد نظامی , محمد کافی , حمیدرضا خزاعی , بررسی اثر تنش یخ زدگی بر میزان نشت الکترولیت ها در گیاه دارویی و صنعتی موسیر (Allium altissimum Regel.) تحت شرایط کنترل شده , بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۸, صفحه ۳۷۱-۳۸۲
 101. علی اسکندری , حمیدرضا خزاعی , احمد نظامی , محمد کافی , عباس مجدآبادی , تاثیر رژیم آبیاری بر خصوصیات فیزیولوژیکی، عملکرد و کارآیی مصرف آب سیب زمینی در شرایط آب و هوایی مشهد , علوم باغبانی , دوره ( ۲۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۷, صفحه ۲۰۱-۲۱۰
 102. زینب رحیمی , محمد کافی , احمد نظامی , حمیدرضا خزاعی , تأثیر سطوح شوری و سیلیسیم بر برخی ویژگی های مورفوفیزیولوژیک گیاه دارویی خرفه(Portulaca oleracea L.) , تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران , دوره ( ۲۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۷, صفحه ۳۵۹-۳۷۴
 103. مرتضی گلدانی , پرویز رضوانی مقدم , مهدی نصیری محلاتی , محمد کافی , واکنش گیاه ذرت به تراکم بوته در مراحل مختلف فنولوژیکی , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶, صفحه ۱۳۹-۱۵۰
 104. حمیدرضا عشقی زاده سامانی , محمد کافی , خوش گفتار منش , خسرو عزیزی , پاسخ چهار ژنوتیپ گندم به تغذیه برگی روی در کی خاک آهکی , پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت , دوره ( ۹۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶, صفحه ۳۵-۴۳
 105. فرزاد حسین پناهی قروچائی , محمد کافی , مهدی پارسا , مهدی نصیری محلاتی , محمد بنایان اول , ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گندم مقاوم و حساس به خشکی تحت شرایط تنش رطوبتی با بهره گیری از مدل پنمن-مونتیث فائو , تنش های محیطی در علوم زراعی , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶, صفحه ۴۷-۶۳
 106. معصومه صالحی , محمد کافی , حمید رضا صادقی پور , اثر استفاده از آب آبیاری شور بر تولید زیست توده و میزان تجمع یونها در گیاه کوشیا , تنش های محیطی در علوم زراعی , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶, صفحه ۶۵-۷۵
 107. محمد کافی , غلامحسین حق نیا , غلامرضا زمانی , مجید رستمی , بررسی اثر متقابل تنش شوری و تغذیه معدنی بر عملکرد و اجزای عملکرد جو , پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت , دوره ( ۹۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶, صفحه ۱۰۴-۱۱۰
 108. سمیرا صبوری راد , محمد کافی , احمد نظامی , محمد بنایان اول , برآورد دماهای کمینه، بهینه و بیشینه جوانه زنی بذر کوشیا با استفاده از مدل پنج - پارامتری بتا , بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۵, صفحه ۱۹۱-۱۹۷
 109. علی اسکندری , حمیدرضا خزاعی , احمد نظامی , محمد کافی , مطالعه تاثیر رژیم آبیاری بر عملکرد و برخی از خصوصیات کیفی (Solanum tuberosum L.) سه رقم سیب زمینی , آب و خاک , دوره ( ۲۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۴, صفحه ۲۴۰-۲۴۷
 110. محمد کافی , جعفر نباتی , سعید خانی نژاد , علی معصومی , محمد زارع مهرجردی , ارزیابی‌خصوصیات علوفه‌ای توده‌های مختلف کوشیا (Kochia scoparia) با دو سطح شوری آب آبیاری , تولید گیاهان زراعی , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۳, صفحه ۱-۱۰
 111. مرتضی گلدانی , پرویز رضوانی مقدم , مهدی نصیری محلاتی , محمد کافی , بررسی کارآیی مصرف نور، شاخص های فنولوژیکی و فیزیولوژیکی هیبریدهای ذرت در تراکم های مختلف کاشت , پژوهش های تولید گیاهی , دوره ( ۱۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۳, صفحه ۱-۲۷
 112. اعظم برزوئی , محمد کافی , عباس مجدآبادی , اثر پرتوهای گاما بر برخی مکانیسمهای بیوشیمیایی دو ژنوتیپ گندم در شرایط گلخانه , علوم و فنون کشت های گلخانه ای , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۲, صفحه ۷۵-۸۴
 113. حمیدرضا عشقی زاده سامانی , محمد کافی , احمد نظامی , تأثیر شوری کلرید سدیم بر الگو و سرعت توسعه ریشه گیاه ارزن پادزهری , علوم و فنون کشت های گلخانه ای , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۲, صفحه ۱۳-۲۷
 114. مسعود عزت احمدی , قربان نور محمدی , مسعود قدسی , محمد کافی , اثر تنش رطوبتی و محدودیت منبع بر تجمع و انتقال مجدد مواد فتوسنتزی در ژنوتیپ های گندم , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۲, صفحه ۲۲۹-۲۴۱
 115. اعظم برزوئی , محمد کافی , حمیدرضا خزاعی , علی خراسانی , عباس مجد آبادی , مطالعه خصوصیات فیزیولوژیک و فعالیت آنزیم سوپر اکسید دسموتاز دو رقم حساس و متحمل به شوری گندم در مراحل مختلف رشد در اثر آبیاری با آب شور , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۲, صفحه ۱۹۰-۲۰۱
 116. میثم مجیدی خلیل آباد , امین علیزاده , محمد کافی , برآورد میزان تعرق گیاه با استفاده از اندازه گیری دمای برگ , آبیاری و زهکشی ایران , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۱, صفحه ۱۴۵-۱۵۷
 117. محمد کافی , عبدالرضا باقری , جعفر نباتی , محمد زارع مهرجردی , علی معصومی , بررسی تأثیر تنش شوری بر برخی متغیرهای فیزیولوژیک 11 ژنوتیپ‌ نخود در محیط هیدروپونیک , علوم و فنون کشت های گلخانه ای , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۱۲, صفحه ۵۵-۶۹
 118. حمیدرضا احیایی , مهدی پارسا , محمد کافی , مهدی نصیری محلاتی , اثر محلول پاشی متانول و دور آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم نخود , پژوهش های حبوبات ایران , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۱۰, صفحه ۳۷-۴۸
 119. محمد کافی , حمیدرضا خزاعی , سمیرا صبوری راد , تأثیر محدودیت منبع و مخزن بر عملکرد و اجزاء عملکرد زیره سبز , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۸, صفحه ۶۹-۷۴
 120. محمد کافی , زینب رحیمی , بررسی تأثیر سطوح مختلف شوری بر خصوصیات جوانه زنی گیاه خرفه , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۸, صفحه ۶۱۵-۶۲۲
 121. محمد کافی , غلام رضا زمانی , محسن پویان , مطالعه زراعی نمودن چهارگونه مرتعی شورپسند تحت آبیاری با آبهای خیلی شور , تحقیقات مرتع و بیابان ایران , دوره ( ۱۷ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۶, صفحه ۲۷۶-۲۹۱
 122. علی گنجعلی , محمد کافی , مژگان ثابت تیموری , تغییرات شاخص های فیزیولوژیکی ریشه و اندام هوایی نخود در واکنش به تنش خشکی , تنش های محیطی در علوم زراعی , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۶, صفحه ۳۵-۴۵
 123. سمیرا سبزواری , حمیدرضا خزاعی , محمد کافی , مطالعه اثر اسید هیومیک بر جوانه زنی چهار رقم گندم پاییزه (سایونز و سبلان) وبهاره (چمران و پیشتاز) , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۶, صفحه ۴۷۳-۴۸۰
 124. محمد کافی , احسان عیشی رضایی , متین حقیقی خواه , صادق قربانی , مطالعه اثر سطوح مختلف شوری و پرایمینگ بذر بر جوانه زنی و خصوصیات گیاهچه دو گونه دارویی خانواده مرکبان , بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۶, صفحه ۲۴۵-۲۵۵
 125. مژگان ثابت تیموری , محمد کافی , زینب اورسجی , کبری اروجی , اثر تنش خشکی، اندازه و پوشش بنه بر خصوصیات مورفواکوفیزیولوژیکی زعفران در شرایط گلخانه , بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۶, صفحه ۳۲۳-۳۳۴
 126. زینب رحیمی , محمد کافی , احمد نظامی , حمیدرضا خزاعی , بررسی تأثیر سطوح شوری و سیلیسیم بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه گیاه خرفه(Portulaca oleracea L.) , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۵, صفحه ۴۸۱-۴۸۸
 127. زینب رحیمی , محمد کافی , مقایسه تاثیر سطوح مختلف شوری و سیلیسیم در تولید زیست توده، مقدار سدیم و پتاسیم برگ و ریشه خرفه , آب و خاک , دوره ( ۲۴ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۴, صفحه ۳۶۷-۳۷۴
 128. سجاد صادقی لطف آبادی , محمد کافی , حمیدرضا خزاعی , بررسی اثرات تعدیل کنندگی کاربرد خاکی و محلولپاشی کلرید پتاسیم و کلرید کلسیم بر صفات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی گیاه سورگوم , آب و خاک , دوره ( ۲۴ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۴, صفحه ۳۸۵-۳۹۳
 129. مسعود عزت احمدی , قربان نور محمدی , مسعود قدسی , محمد کافی , اثر تنش رطوبتی و محلول پاشی یدید پتاسیم بر خصوصیات زراعی و عملکرد دانه ژنوتیپ های گندم نان , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۴, صفحه ۱۷۷-۱۸۶
 130. زینب رحیمی , محمد کافی , ارزیابی درجه حرارتهای کاردینال و تاثیر سطوح مختلف دما بر شاخص های جوانه زنی گیاه خرفهPortulaca oleracea , حفاظت گیاهان , دوره ( ۲۴ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۳, صفحه ۸۰-۸۶
 131. صادق قربانی , حمیدرضا خزاعی , محمد کافی , محمد بنایان اول , اثر کاربرد اسید هیومیک در آب آبیاری بر عملکرد و اجزاء عملکرد ذرت , بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۳, صفحه ۱۲۳-۱۳۱
 132. سهیل پارسا , محمد کافی , مهدی نصیری محلاتی , مطالعه اثرات سطوح شوری و نیتروژن بر محتوی نیتروژن ارقام گندم نان , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۱۱, صفحه ۳۴۷-۳۵۵
 133. مرتضی گلدانی , پرویز رضوانی مقدم , مهدی نصیری محلاتی , محمد کافی , کارایی مصرف نور در هیبریدهای ذرت با گروه های مختلف رسیدگی در پاسخ به تراکم , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۱۱, صفحه ۵۹۵-۶۰۴
 134. زینب رحیمی , محمد کافی , بررسی اثر سطوح مختلف تنش خشکی بر خصوصیات جوانه زنی خرفه , تنش های محیطی در علوم زراعی , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۱۰, صفحه ۸۷-۹۱
 135. شهرام رضوان , علیرضا دشتبان , محمد کافی , سارا سنجانی , ارزیابی اثر کاربرد سویه هایی از سودوموناس بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم در سطوح مختلف فسفر , بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۱۰, صفحه ۳۳-۴۰
 136. حمید رضا فنایی , محمد کافی , سازگاری فیزیولوژیکی گیاهان زراعی با شرائط تنش غرقابی , زیتون , دوره ( ۲۰۲ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۹, صفحه ۱-۹
 137. علیرضا دادخواه , محمد کافی , قربانعلی رسام , تاثیر فصل کاشت و تراکم گیاهی بر صفات رشد و عملکرد کمی و کیفی گیاه بابونه (Matricaria chamomilla) , علوم باغبانی , دوره ( ۲۳ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۹, صفحه ۱۰۰-۱۰۸
 138. حمید رضا فنایی , محمد گلوی , محمد کافی , احمد قنبری , احمد شیرانی راد , اثر مصرف کود پتاسیم و میزان آب آبیاری بر عملکرد دانه و کارایی مصرف آب در دو گونه کلزا (.Brassica napus L) و خردل هندی , علوم زراعی ایران , دوره ( ۱۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۸, صفحه ۲۷۱-۲۸۹
 139. سمیرا سبزواری , حمیدرضا خزاعی , محمد کافی , اثر اسید هیومیک بر رشد ریشه و بخش هوایی ارقام سایونز و سبلان , آب و خاک , دوره ( ۲۳ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۶, صفحه ۸۷-۹۳
 140. سیدمسعود ضیائی , محمد کافی , جواد شباهنگ , حمیدرضا خزاعی , محمدرضا سلیمانی اینانلو , اثر تراکم بوته و مرحله فنولوژیک برداشت بر عملکرد روغن و پروتئین کوشیا در شرایط آبیاری با آب شور , علوم آب و خاک , دوره ( ۴۷ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۳, صفحه ۶۴۵-۶۵۲
 141. محمدرضا سلیمانی اینانلو , محمد کافی , سیدمسعود ضیائی , جواد شباهنگ , کامران داوری , تأثیر کم آبیاری بر خصوصیات کمی وکیفی بذر دو توده بومی گیاه شورزیست کوشیا (Kochia scoparia L. Schrad )در شرایط آبیاری با آب شور , علوم کشاورزی و منابع طبیعی , دوره ( ۱۵ ) , تاریخ: ۱۳۸۷/۱۲, صفحه ۱۴۸-۱۵۶
 142. سیدمسعود ضیائی , حمیدرضا خزاعی , محمد کافی , جواد شباهنگ , محمدرضا سلیمانی اینانلو , اثر تراکم بوته و تعدادچین بر عملکرد و اجزای عملکرد علوفه و دانه کوشیا , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۸۷/۱۱, صفحه ۳۳۵-۳۴۲
 143. علی معصومی , محمد کافی , حمیدرضا خزاعی , اثرات فیزیولوژیک تنش خشکی ناشی از پلی اتیلن گلایکول بر جوانه زنی نخود , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۸۷/۱۱, صفحه ۴۵۳-۴۶۲
 144. احمد نظامی , جعفر نباتی , محمد کافی , محبوبه محسنی باب عبدانی , ارزیابی تحمل به شوری کوشیا (Kochia scoparia (L.) Schrad) در مرحله سبز شدن و گیاهچه‌ای , تنش های محیطی در علوم زراعی , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۷/۱۱, صفحه ۶۹-۷۷
 145. جواد حسن پور , محمد کافی , سید محمد جواد میر هادی , اثر تنش خشکی بر عملکرد و برخی خصوصیات فیزیولوژیک جو , علوم کشاورزی ایران , دوره ( ۳۹ ) , تاریخ: ۱۳۸۷/۱۰, صفحه ۱۶۵-۱۷۷
 146. محمدرضا سلیمانی اینانلو , محمد کافی , سیدمسعود ضیائی , جواد شباهنگ , تاثیر کم آبیاری بر عملکرد علوفه دو توده بومی گیاه شورزیست کوشیا در شرایط آبیاری با آب شور , آب و خاک , دوره ( ۲۲ ) , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۷, صفحه ۳۰۷-۳۱۸
 147. مجید جامی الاحمدی , محمد کافی , مهدی نصیری محلاتی , اثر شوری بر ویژگیهای بهره وری نوری گیاه جارو , پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت , دوره ( ۷۸ ) , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۳, صفحه ۱۷۶-۱۸۵
 148. محمد جواد ارشدی شریف آباد , حمیدرضا خزاعی , محمد کافی , بررسی تاثیر کود سرک نیتروژن با استفاده از کلروفیل متر بر عملکرد و اجزاء عملکرد سیب زمینی رقم آگریا , فن آوری زیستی در کشاورزی , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۳, صفحه ۳۳-۴۶
 149. محمد کافی , علی گنجعلی , فروغ عباسی , بررسی تغییرات آبسزیک اسید (ABA) بافت برگ و مقاومت روزنه‌ای در ژنوتیپ‌‌های مقاوم و حسّاس به خشکی نخود (Cicer arietinum L.). , علوم دانشگاه تهران , دوره ( ۳۳ ) , تاریخ: ۱۳۸۶/۱۱, صفحه ۱۹-۲۶
 150. محمد کافی , مجید رستمی بروجنی , اثر تنش خشکی در مرحله رشد زایشی بر عملکرد، اجزای عملکرد و درصد روغن سه رقم گلرنگ در شرائط آبیاری با آب شور , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۸۶/۰۵, صفحه ۱۲۱-۱۳۱
 151. محمد کافی , تأثیر تنش خشکی درمراحل مختلف رشد و بازده استفاده از آب پنج ژنوتیپ ارزن معمولی , علوم آب و خاک , تاریخ: ۱۳۸۶/۰۴
 152. احمد نظامی , عبدالرضا باقری , حمیدرحیمیان , محمد کافی , مهدی نصیری محلاتی , ارزیابی تحمل به یخ زدگی ژنوتیپهای نخود (Cicer arietinum L ) در شرایط کنترل شده , علوم آب و خاک , دوره ( ۱۰ ) , تاریخ: ۱۳۸۵/۱۲, صفحه ۲۵۷-۲۶۸
 153. علی گنجعلی , محمد کافی , عبدالرضا باقری , رهیافت هایی از مطالعات ریشه در گیاه نخود , علوم کشاورزی ایران , دوره ( ۱۳ ) , تاریخ: ۱۳۸۵/۱۲, صفحه ۱۷۹-۱۸۹
 154. رضا عباسی علی کمر , اسداله حجازی , غلامعلی اکبری , محمد کافی , اسکندر زند , بررسی اثر تراکم های کاشت مخلوط زیره سبز و نخود با تأکید بر کنترل علفهای هرز , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۸۵/۱۲, صفحه ۸۳-۹۴
 155. محمد کافی , مهدی نصیری محلاتی , استفاده از تجزیه علیت درتعیین حساسترین دوره رشد گندم (triticum aestivum) به تنش شوری , علوم و صنایع کشاورزی , دوره ( ۱۹ ) , تاریخ: ۱۳۸۴/۰۵, صفحه ۲۴-۳۴
 156. محمد کافی , احمد نظامی , اثرات فیزیولوژیک تنش خشکی ناشی از پلی اتیلن گلایکول بر جوانه‌زنی ژنوتیپ‌های عدس , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۸۴/۰۲, صفحه ۶۹-۸۰
 157. علی قنبری , حمید رحیمیان مشهدی , مهدی نصیری محلاتی , محمد کافی , مهدی راستگو , جنبه های اکوفیزیولوژیکی جوانه زنی شیرین بیان (Glycyrrhiza glabra L. ) در واکنش به دما , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۸۴/۰۲, صفحه ۲۶۳-۲۷۵
 158. علی گنجعلی , محمد کافی , عبدالرضا باقری , فرج اله شهریاری احمدی , گزینش برای تحمل به خشکی در ژنوتیپ های نخود (cicer arietinum l) , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۸۴/۰۲, صفحه ۱۰۳-۱۲۲
 159. احمد نظامی , عبدالرضا باقری , محمد کافی , علی اکبر محمودی , خداداد عابدی , بررسی کشت لگوم‌ها به عنوان محصول جایگزین آیش در گندم‌زارهای دیم شمال خراسان , علوم و صنایع کشاورزی , دوره ( ۱۹ ) , تاریخ: ۱۳۸۴/۰۱, صفحه ۱۹۱-۲۰۴
 160. علی معصومی , محمد کافی , احمد نظامی , سیدحسین حسینی , اثرات تنش خشکی روی برخی خصوصیات مورفولوژیک تعدادی از ژنوتیپهای نخود Cicer arietinum L. در شرایط گلخا , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۸۳/۱۲, صفحه ۲۷۷-۲۸۹
 161. محمد جواد ثقه الاسلامی , محمد کافی , اسلام مجیدی , قربان نورمحمدی , فرخ درویش , علی قاضی زاده , اثر تنش خشکی در مراحل مختلف رشد بر میزان قندهای محلول، درجه لوله شدن و میزان آب نسبی برگ برخی ژنوتیپ های ارزن معمولی (Panicum miliaceum L.) , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۸۳/۱۲, صفحه ۲۱۹-۲۳۱
 162. غلامرضا زمانی , حمید رحیمیان مشهدی , محمد کافی , عبدالرضا باقری , بررسی تاثیر شوری آب آبیاری و تراکم های یولاف وحشی (Avena ludoviciana) بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم (Triticum aestivum L. ) , علوم آب و خاک , دوره ( ۱۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۳/۱۱, صفحه ۳۵-۴۵
 163. محمد کافی , واکنش فنولوژیکی و مورفولوژیکی سه گونه ارزن به کم آبیاری , علوم و صنایع کشاورزی , تاریخ: ۱۳۸۳/۰۱
 164. جواد ثقه الاسلامی , محمد کافی , اسلام مجیدی , فرخ درویش , قربان نورمحمدی , تأثیر کم آبیاری برعملکرد و بازده استفاده از آب سه گونه ارزن , علوم و صنایع کشاورزی , تاریخ: ۱۳۸۳/۰۱
 165. علی گنجعلی , محمد کافی , عبدالرضا باقری , فرج اله شهریاری احمدی , بررسی روابط آلومتریک صفات مهم و اندام هوایی در گیاهچه‌های نخود (.L Cicer arietinum ) , علوم و صنایع کشاورزی , دوره ( ۱۸ ) , تاریخ: ۱۳۸۳/۰۱, صفحه ۶۷-۸۰
 166. محمد کافی , مهدی نصیری محلاتی , بررسی ویژگی های جوانی زنی بذر جارو kochia scoparia در واکنش به سطوح مختلف شوری در محیط کنترل شده , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۸۲/۱۲, صفحه ۱۵۱-۱۵۹
 167. محمد کافی , محمدحسن راشدمحصل , اثرات شوري بر رشد، عملكرد، تجمع املاح و درصد اسانس زيره سبز , پژوهشهای زراعی ایران , تاریخ: ۱۳۸۲/۰۲
 168. محمدحسن راشدمحصل , محمد کافی , مقايسه شاخص هاي رشدي و تجمع سديم و پتاسيم در هشت رقم مختلف گندم نان در شرايط تنش شوري , پژوهشهای زراعی ایران , تاریخ: ۱۳۸۲/۰۲
 169. محمدحسن راشدمحصل , محمد کافی , محمدحسین صابری , اثر شوري بر عملكرد واجزاء عملكرد هشت رقم گندم , علوم و صنایع کشاورزی , تاریخ: ۱۳۸۰/۱۲
 170. محمد کافی , تاثير پتانسيل آب و ماده ايجاد كننده آن بر جوانه زني سه گياه زراعي گندم چغندرقند و نخود , علوم و صنایع کشاورزی , تاریخ: ۱۳۷۹/۱۲